Your IT Mate & Knowledge Companion

Tel: 66 (0) 2682-6350-4 | Mail : infoarit@ar.co.th

Site Search



:: ประโยชน์ของโครงการ ::


ประโยชน์ทางตรง

      1. ไม่ถูกตรวจสอบการใช้ลิขสิทธิซอฟท์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
      2. เป็นโปรแกรมการอนุญาตสิทธิพิเศษสำหรับการศึกษาโดยเฉพาะ ทำให้โรงเรียนเอกชนมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า และใช้สิทธิในแบบส่วนโปรแกรมอื่นๆ
      3. ประหยัดค่าใช้จ่ายตัวอย่างเช่น กรณีมีซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ๆ โรงเรียนเอกชนจะได้รับสิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดโดยที่ไม่ต้องมีการสั่งซื้อใหม่ซึ่งทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย และกำหนดงบประมาณได้ง่ายขึ้น
      4. สิทธิในการใช้โปรแกรมแบบ Volume License Key ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
      5. สิทธิในการ Upgrade และ Downgrade โปรแกรมให้ทันสมัยตลอดอายุเวลาโครงการ
      6. โรงเรียนเอกชนสามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานที่บ้านให้กับ บุคลากรและสมาชิกได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Work at Home)
            6.1) โหลดซอฟท์แวร์ไว้ในที่ปลอดภัย และให้เฉพาะบุคลากร และให้เฉพาะบุคลากรโรงเรียนเอกชนมีสิทธิดาวน์โหลด ซอฟท์แวร์ไปใช้งานได้
            6.2) ผู้ใช้นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาติดตั้งซอฟท์แวร์ส่วนกลาง จัดเตรียมต้นฉบับเช็คความพร้อมของระบบดีวีดีซอฟท์แวร์ ไปใช้งานได้


ประโยชน์ทางอ้อม

      1. ลิขสิทธ์ของโปรแกรมคุ้มครองถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า
      2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างปีจะได้รับการ คุ้มครองจากโปรแกรมนี้ และเมื่อครบอายุในแต่ละปีสามารถแจ้ง จำนวนคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นของแต่ละสถาบันการศึกษานั้นๆ ได้
      3. การได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ เช่น สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสนับสนุนพิเศษจากไมโครซอฟท์




We Are Social!

Compatibility

Web Browsers