กรมพลศึกษา เสริมความรู้เท่าทันทุกทักษะ Digital ด้วย IC3 Digital Literacy

กรมพลศึกษา เสริมความรู้เท่าทันทุกทักษะDigital ด้วย IC3 Digital Literacy ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) โดยเข้ารับการอบรม กับวิทยากรจากบริษัท เออาร์ไอที เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2564
Share this Post