ARIT ร่วมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งต่อภาคอุตสาหกรรม

21 ก.พ. 63 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมให้กับนิสิต จำนวน 80 คน ด้วยหลักสูตร IC3 Digital Literacy Certification โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ถ่ายทอดความรู้ ระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.พ. 63 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Share this Post