องค์การสหประชาชาติ (UN) มุ่งสร้างมาตรฐานให้บุคลากร ด้วย Microsoft Office Specialist Certificate (MOS)

องค์การสหประชาชาติ (UN) มุ่งสร้างมาตรฐานให้บุคลากร ด้วย Microsoft Office Specialist Certificate (MOS) เพื่อให้พนักงานมีทักษะ และความพร้อมในการทำงาน อย่างมืออาชีพ สร้างมาตรฐานในยุคดิจิทัลให้กับองค์กร อย่างมีมาตรฐานระดับสากล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ องค์การสหประชาชาติ จัดการทดสอบโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด
Share this Post