ARIT เปิดหลักสูตรการสร้างสื่ออัจฉริยะ AR ด้วย Assemblr

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้นำการสร้างมาตรฐานด้านไอที และการพัฒนาทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล เห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่อดิจิทัลที่มีความนิยม และแพร่หลายในปัจจุบัน [...]

MOS Certificate ผู้ช่วยการันตีเส้นทางการทำงานทั่วโลก

บทสัมภาษณ์ คุณอัฏฐญาณ เรืองมาลัย ตำแหน่ง Director บริษัท Shinsei Solution Recruitment (Thailand) Co.,Ltd. บริษัทจัดหางาน สำหรับคนรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนส่ง 10 เยาวชนไทย ผู้ผ่านการทดสอบ MOS Certificate ออกเดินทางไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น [...]

ARIT หารือแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลร่วมกับ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา

คุณภาวิตา ศุวัสธารากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เข้าพบ ผอ.ธณัทอร วรรณจรูญ ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร, สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา [...]

ประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification หนึ่งในมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำประเทศไทย

ประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Human Capital Excellence Center : HCEC ซึ่งนโยบายนี้จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ [...]

กรมพลศึกษา พัฒนาบุคลากรด้วย IC3 ต่อเนื่องรุ่น 2

กรมพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 [...]