มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อบรม และวัดผลความรู้ด้วย IC3

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยคุณภาพของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษมทุกคน ผ่านมาตรฐานการรับรองทักษะด้าน Digital Skills [...]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พัฒนาทักษะด้านไอที

เออาร์ไอทีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy ให้กับนักศึกษา [...]

ARIT ต้อนรับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

23 มกราคม 2563 ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินทางมายังบริษัทเออาร์ไอทีจำกัด เพื่อเยี่ยมชมผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA Security + รุ่นที่ 4 ในฐานะขององค์กรที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมฯ [...]

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เสริมทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ ด้วย Adobe Certified Associate (ACA)

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรม และประเมินมาตรฐานความรู้ให้แก่ นักศึกษาภาควิชากราฟิก ดีไซน์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ด้วย Adobe Certified Associate (ACA) ภายใต้โปรแกรม Adobe Illustrator [...]