• Digital Pathway to recruit the Smart Workforce

  บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเฟ้นหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  Readmore
 • Digital Pathway to recruit the Smart Workforce

  บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเฟ้นหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  Readmore

Digital Pathway to recruit the Smart Workforce

บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเฟ้นหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อโลกกำลังเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยเรียน วัยทำงาน กระทั่งก้าวเข้าสู่การเกษียณอายุ อาจกล่าวได้ว่าในโลกยุคดิจิทัลนี้แทบไม่มีวันใดเลยที่ชีวิตไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ซึ่งช่วงวัยที่ยาวนานมากที่สุดคือ วัยทำงาน ที่มีระยะเวลากว่า 40 ปี ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ตลาดแรงงาน ไปจนถึงการยกระดับความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองขึ้นไปในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าทำงาน และการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเดิมในองค์กร ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยแต่ละองค์กรต่างมีกระบวนการสรรหาและพัฒนาในรูปแบบของตนเอง ตั้งแต่การวางเป้าหมายที่ต้องการ การสื่อสารให้เกิดแรงจูงใจกับผู้สมัคร ตลอดจนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสม เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่ต้องการ และความท้าทายในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ในยุคดิจิทัล คือ การปรับหรือเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ให้เหมาะสมและก้าวทันสังคมปัจจุบันโดยไม่ละทิ้งจุดประสงค์ดั้งเดิมขององค์กร ซึ่งความท้าทายนี้ต้องใช้ระยะเวลาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิรูปองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ด้วยเหตุนี้เอง เครื่องมือทางเทคโนโลยี จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ผ่านการประเมินนั้นมีความสามารถและทักษะที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการขององค์กรโดยแท้จริง

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้ได้รับการแต่งตั้งจาก Certiport Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานระดับสากลแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพมากว่า 29 ปี เข้าใจถึงความสำคัญของการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และเล็งเห็นความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ “ทักษะสำคัญสำหรับคนทำงานในโลกยุคดิจิทัล” แนะนำเครื่องมือช่วยสรรหาบุคลากรเข้าทำงานเพื่อการประเมินและพัฒนาทักษะพนักงานอย่างตรงจุด และขอมอบสิทธิการใช้ชุดข้อสอบประเมินทักษะภายใต้ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา

บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคลล (Human Resources) ภาคเอกชน

หัวข้อสัมมนา

 1. ทักษะสำคัญสำหรับคนทำงานในโลกยุคดิจิทัล
 2. บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเฟ้นหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. แนะนำเครื่องมือช่วยสรรหาบุคลากรเข้าทำงานเพื่อการประเมินและพัฒนาทักษะพนักงานอย่างตรงจุด

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 • ทดลองใช้เครื่องมือช่วยสรรหาบุคลากรเข้าทำงานเพื่อการประเมินและพัฒนาทักษะพนักงานอย่างตรงจุด
 • ทดลองประเมินทักษะภายใต้ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล
 • ชุดข้อสอบประเมินทักษะภายใต้ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล 12 โปรแกรม จำนวน 10 ชุด

วันเวลาสัมมนา

0

กำหนดการ

08:30 – 09:00 - ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
09:00 – 09:10 - กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา
09:10 – 10:20 - สัมมนาพิเศษ “ทักษะสำคัญสำหรับคนทำงานในโลกยุคดิจิทัล”
10:20 – 11:00 - บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรรหาบุคลากร
- แนะนำเครื่องมือช่วยสรรหาบุคลากรเข้าทำงานเพื่อการประเมินและพัฒนาทักษะพนักงานอย่างตรงจุด
11:00 – 11:10 - มอบชุดประเมินทักษะภายใต้ใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล / ปิดการสัมมนา
11:10 – 12:00 - หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมทดลองใช้หรือทดสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย / รับประทานอาหารว่าง

**กำหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Download

สถานที่

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

อาคาร MS Siam ชั้น 31 ห้องบรรยาย ASIC

ผู้จัดสัมมนา

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก Certiport Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา (Certiport ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัฑณ์ต่างๆ มากกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของโลก) ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานระดับสากลแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อดำเนินการให้บริการด้านการฝึกอบรม และประเมินทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยมาตรฐานระดับสากล ให้กับบุคลากรภายในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาทั่วประเทศมานานกว่า 29 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานองค์ความรู้ด้านไอที ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงผู้เชี่ยวชาญ ในรูปแบบการสอบปฏิบัติงานจริง และมีประสิทธิผลที่วัดได้ด้วยเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีคุณลักษณะที่สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ สำหรับในประเทศไทยทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหลักเกณฑ์ และระบบการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ อาทิเช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามนโยบายของภาครัฐ

ติดต่อสอบถาม

คุณรัตนาภรณ์ เถื่อนบุญ

Call: 02-610-3095 Email: rattanapornt@ar.co.th

ติดต่อสอบถาม

คุณวรรณวิชา แสงเรือง

Call: 02-610-3096 Email: wanwichas@ar.co.th