เกี่ยวกับโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อสรรหาพนักงานที่มีทักษะเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละตำแหน่งงาน
 • เพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะด้านและเตรียมความพร้อมในสายอาชีพ

หลักสูตรการฝึกอบรม


                                                                          หลักสูตร

 •                                                                            Java Developer
 •                                                                            Android Developer
 •                                                                            iOS Developer
 •                                                                            .Net Developer
 •                                                                            System Analyst
 •                                                                            Network Engineer
 •                                                                            Security Engineer
 •                                                                            Front - End Developer

เงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรม

 • สามารถเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาที่กำหนดได้
       (โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
 • สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์เมื่อได้รับการเชิญสัมภาษณ์จากฝ่ายพัฒนาบุคคลกรของบริษัทต่างๆ
       (ทั้งนี้ การตัดสินใจร่วมงานกับแต่ละบริษัทเป็นสิทธิ์ของผู้อบรม)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • เป็นบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องอายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีผลคะแนนสอบ “ชุดคัดกรองความรู้พื้นฐานผู้สมัคร” ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
 • สามารถเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่ระบุได้
 • ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ
 • ชำระเงินค่ามัดจำเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม มูลค่า 5,000 บาท
       (การคืนเงินมัดจำจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากสิ้นสุดการจัดอบรมของหลักสูตรนั้นๆ)

หลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

 • หนังสือยินยอมดำเนินการตามเงื่อนไขของโครงการฯ
 • สำเนาบัตรประชาชน

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

 • 1. สมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์โครงการ
 • 2. ผู้สมัครสอบวัดทักษะความรู้ด้วย “ชุดคัดกรองความรู้พื้นฐานผู้สมัคร” (Screen Test) โดยมีเกณฑ์การผ่านร้อยละ 60
 • 3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
 • 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
 • 5.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมยืนยันเข้ารับการอบรม ดำเนินการดังนี้

             ชำระค่ามัดจำเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมส่งหลักฐาน
             ยินยอมดำเนินการตามเงื่อนไขของโครงการฯ
             ส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม


ขั้นตอนการฝึกอบรม

ดำเนินการฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตร 7 วัน โดยจะแบ่งช่วงการอบรมเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 • ช่วงที่ 1 อบรมภาคปฏิบัติ 5 วัน (ลักษณะการอบรม : Workshop)
 • ช่วงที่ 2 จัดทำโปรเจค ( 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ระยะเวลาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตร)
 • ช่วงที่ 3 อบรมภาคปฏิบัติ 2 วัน (ลักษณะการอบรม : นำเสนอโปรเจค วิทยากรให้คำแนะนำ ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)

รูปแบบการจัดอบรม


การชำระค่ามัดจำ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมต้องชำระค่ามัดจำ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมอบรม ผ่านช่องทางด้วยวิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 • ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024–2–64213-9
 • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038–2–81322-7
 • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151–4–12144–9

การคืนค่ามัดจำ

เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จะดำเนินการคืนเงินมัดจำภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมของหลักสูตรนั้นๆ ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แจ้งไว้

 • ** ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน