โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

โดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม