สถานที่สอบ

กรุงเทพ และภาคกลาง

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณฉัตรมงคล ดุจศรีวัชร์
สถานที่ตั้ง : 1023 อาคารเอ็มเอสสยาม ชั้น 8 ถ.พระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร : 02-610-3099
อีเมล์ : charttamongkold@ar.co.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณนพพงศ์ พงศ์หิรัญ
สถานที่ตั้ง : 61 อาคาร 5 ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจัตร กรุงเทพ 10900
โทร : 02- 579-1111 Ext. 2250
อีเมล์ : noppong.po@spu.ac.th
มหาวิทยาลัยสยาม
(ไม่เปิดรับบุคคลภายนอก)
เจ้าหน้าที่ดูแล : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : 235 ถ.เพชรเกษม แขวงภาษีเจริญ เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร : 02-457-0068 ต่อ 5130
สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา (สาขาอนุสาวรีย์ชัยฯ)
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณประสิทธิ์ พัฒนกิจเจริญชัย, คุณปฎิญญา แสงคำ
สถานที่ตั้ง : 471/19 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร : 02–247–2345-54
อีเมล์ : prasit@siamcom.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
เจ้าหน้าที่ดูแล : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : 295 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-244-5306
อีเมล์ : training@dusit.ac.th
มหาวิทยาลัยรังสิต
(ไม่เปิดรับบุคคลภายนอก)
เจ้าหน้าที่ดูแล : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : 52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 02 – 997 – 2200 - 30, 02 997-2222*4057
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เจ้าหน้าที่ดูแล : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : ตึก 31 ชั้น 2 เลขที่ 1 อาคาร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300
โทร : 02-160-1274
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตคลอง 6
เจ้าหน้าที่ดูแล : นายนิติ วิทยาวิโรจน์
สถานที่ตั้ง : 39 หมู่ 1 ตำบลคลอง 6 อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทร : 02 – 549 - 3072
อีเมล์ : niti@mail.rmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
เจ้าหน้าที่ดูแล : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 66 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร : 02 968 1058-61 ต่อ 512
อีเมล์ : songkroh@gmail.com
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณศิริภา เคลื่อนคล้อย
สถานที่ตั้ง : 19/1 ถนนเพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กทม. 10160
โทร : 02 807-4500-27 ต่อ 354, 462
อีเมล์ : siripak@sau.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณวชิราวุฒิ จันผอง
สถานที่ตั้ง : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร : 034-109300 ต่อ 3712
อีเมล์ : cic@npru.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดล
เจ้าหน้าที่ดูแล : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ตั้ง : 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-354-4333, 02-354-7333

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณจักรี พิชญ์พิบูล
สถานที่ตั้ง : 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 081-031-1022
อีเมล์ : c.phitphibun@hotmail.com

ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
เจ้าหน้าที่ดูแล : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร : 081-940-9272

ภาคใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่ตั้ง : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 2 ถนนราชดำเนินนอก อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร : 0-7431-7146

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณศศิประภา รังษา (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
สถานที่ตั้ง : 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043-712-160 / 089 944-3141
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ไม่เปิดรับบุคคลภายนอก)
เจ้าหน้าที่ดูแล : นายปริญญา จันทรภา
สถานที่ตั้ง : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมาหสารคาม 44150
โทร : 043-754-333 ต่อ 3401
อีเมล์ : parinya.c@acc.msu.ac.th
Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

infoarit@ar.co.th

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Closed

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media