Autodesk Certified User Certificate (ACU)

Autodesk Certification คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานชุดโปรแกรม AutoDesk เป็นการวัดทักษะการใช้โปรแกรม เพื่อออกแบบ และเขียนแบบแปลนต่างๆ อาทิเช่น ออกแบบและเขียนแบบแปลนเครื่องกล, ออกแบบและเขียนแบบแปลนสถาปัตยกรรม, ออกแบบและเขียนแบบแปลนระบบไฟฟ้า งานสินค้าต่างๆ ฯลฯ โดยทั้งหมดจะครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานทุกส่วนของโปรแกรม สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบตามมาตรฐานสากลจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก AutoDesk เพื่อรับรองว่า บุคคลนั้นสามารถนำโปรแกรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

Autodesk Certification แบ่งระดับการสอบเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มต้น (Certified User) ระดับเชี่ยวชาญ (Certified Professional) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (Certified Specialist)