Autodesk Certified User Certificate (ACU)

ลักษณะการสอบ

  • เป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น
    • ปรนัย ( Multiple Choice)
    • การจำลองสถานการณ์ (Simulation)
    • แบบจับคู่ (Drag and Drop)
  • โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
  • ใช้ระยะเวลาในการสอบ 50 นาที
  • ผู้สอบทราบผลการสอบทันทีเมื่อการสอบเสร็จสิ้น