EC-Council


ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การจ้างงานนักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูลมีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 28 ระหว่างปี 2016-2026 ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับทุกอาชีพ ความต้องการสำหรับงานด้านการวิเคราะห์ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์สูงมากขึ้น ขณะที่นักวิเคราะห์เหล่านี้จะต้องสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันแฮกเกอร์จากข้อมูลสำคัญหรือการเข้าถึงเครือข่าย

ประกาศนียบัตร และหลักสูตร EC-Council Cybersecurity

EC-Council หรือ the International Council of E-Commerce Consultants เป็นองค์กรระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านการรับรองความปลอดภัยเทคนิค EC-Council ได้รับการรับรองกว่า 200,000 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยข้อมูลทั่วโลกที่มีอิทธิพลต่อความคิดของการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ขององค์กรทั่วโลกนับไม่ถ้วน