Entrepreneurship and Small Business Management (ESB)

ESB เป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรใหม่ทางพื้นฐานธุรกิจ เช่น การตลาดดิจิทัล และการเงิน ที่มีเนื้อหาการสอบเหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ESB จะมีความรู้ แนวคิด และหลักการที่สำคัญของผู้ประกอบการ และ ธุรกิจขนาดเล็กถึงแม้ว่ายังไม่มีประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้สอบควรมีทักษะ และความรู้ความสนใจพื้นฐานในการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพหรือการทำธุรกิจ

ผู้สอบถูกคาดหวังว่าจะมีความรู้แนวคิดที่สำคัญ ของผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กถึงแม้ว่ายังไม่มีประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้จัดการธุรกิจขนาดเล็ก