GMetrix

GMetrix คือ โปรแกรมฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความสอดคล้องกับการทดสอบจริง และได้รับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยชุด GMetrix เป็นเสมือนผู้ช่วยแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เป็นเครื่องมือเรียนรู้เมนูคำสั่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจในการทดสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพทางด้านไอที เป็นเครื่องมือในการสร้างความโดดเด่นในสายอาชีพอย่างได้มาตรฐานสูงสุด

สำหรับชุดฝึกฝน GMetrix นั้นอ้างอิงวัตถุประสงค์ของการทดสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับสากล ประกอบด้วย 4 ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ


  • Microsoft Office Specialist Certification
  • Microsoft Technology Associate Certification
  • IC3 Digital Literacy Certification
  • Adobe Certified Associate Certification