IC3 Digital Literacy Certification

การเตรียมตัวสอบ

  1. ผู้สอบควรศึกษาวัตถุประสงค์การสอบอย่างละเอียดในทุกหัวข้อ
  2. ผู้สอบควรฝึกปฏิบัติ และหาข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การสอบในแต่ละ MODULE
  3. ผู้สอบควรศึกษา หรือฝึกฝนตามหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะเมนู “วิธีใช้” (Help) เพราะเมนูนี้จะช่วยให้ผู้สอบมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  4. ผู้สอบควรศึกษาผ่านเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอบ