IC3 Spark


คือ ใบประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิทัล สำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต รวบไปถึงแนวคิด และทักษะในการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆในยุคดิจิทัลที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อเป็นรากฐานการเติบโต สู่อนาคตการทำงานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป