กรุงเทพ และภาคกลาง

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณวราภรณ์ อ่อนนา
สถานที่ตั้ง : 900/2 ชั้น 5 เอสวีโอเอทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร : 02-682-6350 ต่อ 514
อีเมล์ : waraporno@ar.co.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณนพพงศ์ พงศ์หิรัญ
สถานที่ตั้ง : 61 อาคาร 5 ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจัตร กรุงเทพ 10900
โทร : 02- 579-1111 Ext. 2250
อีเมล์ : noppong.po@spu.ac.th
มหาวิทยาลัยสยาม
(ไม่เปิดรับบุคคลภายนอก)
เจ้าหน้าที่ดูแล : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : 235 ถ.เพชรเกษม แขวงภาษีเจริญ เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร : 02-457-0068 ต่อ 5130
สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา (สาขาอนุสาวรีย์ชัยฯ)
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณประสิทธิ์ พัฒนกิจเจริญไชย
สถานที่ตั้ง : 471/19 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร : 02–247–2345
อีเมล์ : prasit@siamcom.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
เจ้าหน้าที่ดูแล : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : 295 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-244-5306
อีเมล์ : training@dusit.ac.th
มหาวิทยาลัยรังสิต
(ไม่เปิดรับบุคคลภายนอก)
เจ้าหน้าที่ดูแล : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : 52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 02 – 997 – 2200 - 30, 02 997-2222*4057
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เจ้าหน้าที่ดูแล : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : ตึก 31 ชั้น 2 เลขที่ 1 อาคาร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300
โทร : 02-160-1274
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตคลอง 6
เจ้าหน้าที่ดูแล : นายนิติ วิทยาวิโรจน์
สถานที่ตั้ง : 39 หมู่ 1 ตำบลคลอง 6 อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทร : 02 – 549 - 3072
อีเมล์ : niti@mail.rmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
เจ้าหน้าที่ดูแล : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 66 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร : 02 968 1058-61 ต่อ 512
อีเมล์ : songkroh@gmail.com
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณศิริภา เคลื่อนคล้อย
สถานที่ตั้ง : 19/1 ถนนเพชรเกษม หนองแขม กทม.10160
โทร : 02 807-4500-27 ต่อ 354/357
อีเมล์ : siripak@sau.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณวชิราวุฒิ จันผอง
สถานที่ตั้ง : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร : 034-109300 ต่อ 3712
อีเมล์ : cic@npru.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดล
เจ้าหน้าที่ดูแล : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ตั้ง : 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-354-4333, 02-354-7333
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.)
เจ้าหน้าที่ดูแล : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
อีเมล์ : chin_mae_jo_dai@hotmail.com

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณจักรี พิชญ์พิบูล
สถานที่ตั้ง : 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 081-031-1022
อีเมล์ : c.phitphibun@hotmail.com

ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
เจ้าหน้าที่ดูแล : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง : 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร : 081-940-9272
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
(ไม่เปิดรับบุคคลภายนอก)
เจ้าหน้าที่ดูแล : คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ตั้ง : 199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ภาคใต้

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ดูแล : คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ตั้ง : 99 อาคาร U Plaza ชั้น 3 ถ.สายเอเชีย ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทร : 074-200-305 / 080-875-5073
อีเมล์ : noijira@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณเบนจามิน ชนะคช
สถานที่ตั้ง : คณะเทคโนโลยีการจัดการ 109 ถนนนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ : b.benjamin.ch@gmail.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
เจ้าหน้าที่ดูแล : คุณศศิประภา รังษา (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
สถานที่ตั้ง : 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043-712-160 / 089 944-3141
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ไม่เปิดรับบุคคลภายนอก)
เจ้าหน้าที่ดูแล : นายปริญญา จันทรภา
สถานที่ตั้ง : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมาหสารคาม 44150
โทร : 043-754-333 ต่อ 3401
อีเมล์ : parinya.c@acc.msu.ac.th

วิธีการสมัครสอบ

ศูนย์สอบเออาร์ไอที

  • ผู้สอบเลือก วัน เวลา และโปรแกรมสอบ
  • ผู้สอบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ และเช็ควัน เวลา กับเจ้าหน้าที่เออาร์ไอที
  • แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ
  • แฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมแบบฟอร์มการสมัครสอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการสอบ กรุณาติดต่อศูนย์สอบล่วงหน้า 1 วันทำการ

ศูนย์สอบอื่น

  • ผู้สอบควรโทรตรวจสอบกับศูนย์สอบก่อนที่จะสมัครหรือชำระเงิน
  • ศูนย์สอบบางแห่งไม่เปิดรับบุคคลทั่วไป ควรโทรเช็คก่อนทุกครั้ง
  • สอบถามรายละเอียดการชำระเงิน และเช็ควันสอบกับศูนย์สอบแต่ละแห่งด้วยตนเอง

การชำระเงิน

หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ต้องการสอบถามหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ หมายเลข 02-682-6350 ต่อ 521, 522, 524