Microsoft Office Specialist (MOS)

การเตรียมตัวสอบ

  1. ผู้สอบควรศึกษาวัตถุประสงค์การสอบอย่างละเอียด
  2. ผู้สอบควรฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหัวข้อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยควรศึกษาทุกเมนู ของแต่ละโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง
  3. ผู้สอบควรศึกษา หรือฝึกฝนตามหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะเมนู “วิธีใช้” (Help) เพราะเมนูนี้จะช่วยให้ผู้สอบมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  4. ผู้สอบควรศึกษาผ่านเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอบ
  5. ผู้สอบควรจดจำตำแหน่งของแต่ละเมนู เพื่อช่วยลดเวลาในการทำข้อสอบ