Microsoft Technology Associate (MTA)

การเตรียมตัวสอบ

  1. ผู้สอบควรศึกษาวัตถุประสงค์การสอบอย่างละเอียด
  2. ผู้สอบควรฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหัวข้อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยควรศึกษาทุกเมนู ของแต่ละโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง
  3. ผู้สอบควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมหรือสายงานที่ผู้สอบเลือกทดสอบ