Microsoft Technology Associate (MTA)

ลักษณะการสอบ

การทดสอบมาตรฐานทักษะภายใต้ Microsoft Technology Associate (MTA) Certificate นี้จะเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐาน ทางด้านไอทีโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการตัดสินใจก่อนจะก้าวสู่ขั้นต่อไปของสายอาชีพด้านไอทีโดยตรง

วิธีการสอบ
  1. การทดสอบแต่ละวิชาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
  2. การสอบจะเป็นแบบปฏิบัติ ผสมผสานกับความรู้ด้านทฤษฎี เน้นการปฏิบัติงานได้จริง
  3. โจทย์คำถามเป็นภาษาอังกฤษ
  4. การสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  5. เมื่อทำการสอบเสร็จสมบูรณ์จะได้รับผลสอบทันที