Unity Certified User certification

Unity คือ การสร้างเนื้อหาแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการสร้าง VR/AR, real-time 3D, and mobile 2D ในการสร้างทุกอย่างจาก เกม ภาพยนตร์ แบบจำลอง 3 มิติ แบบจําลอง VR ประกาศนียบัตร Unity เป็นประกาศนียบัตรระดับต้นที่ให้แต่ละบุคคลเริ่มสร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบสำหรับอุตสาหกรรม เช่น การเล่นเกม ความบันเทิง ยานยนต์ AEC and XR ประกาศนียบัตร Unity ช่วยให้นายจ้าง และสถาบันตรวจสอบความรู้และทักษะของผู้สมัครด้วยการใช้เทคโนโลยี Unity ที่จะประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาที่จะสร้างเกมและแอพ หรือสร้างโลกใหม่ใน AR/VR ประกาศนียบัตร Unity เป็นจุดเริ่มต้น