บรรยากาศการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certification

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certification โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 (Thai Version) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 จำนวน 135 คน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดการฝึกอบรมและกล่าวให้โอวาทนักเรียน การจัดฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำนักงานอย่างมีมาตรฐานสากล โดยทางสถาบันฯ เลือกใช้หลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certification เป็นตัวชี้วัดความรู้ด้านไอทีของนักเรียน โดยทางสถาบันฯ มีจุดประสงค์ที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์สอบไอทีระดับสากล เพื่อประเมินนักเรียนให้มีความรู้ด้านไอทีในระดับสากล และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างแท้จริง โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 เมษายน 2560

Share this post