ARIT จัดอบรมหลักสูตร Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ ให้กับ สมอ.

          ARIT จัดโครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ด้วย Info Graphic และการทำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Form ให้กับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อเพิ่มทักษะในการนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และนำแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ไปใช้ในการทำงานในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณธนะ อัลภาชน์ ผู้อำนวนการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

Share this post