โครงการ More Powerful with New MOS 2016 สำหรับครูผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย MS.Word รุ่นที่ 2

          โครงการ More Powerful with New MOS 2016 สำหรับครูผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 ด้วยใบประกาศนียบัตรสากล Microsoft Word 2016


บริหารโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

คุณศรัยภัคร์ ไพศาลนิธิกุล และ คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

Share this post