ARIT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอร้านค้าประชารัฐออนไลน์ เพื่อต่อยอดสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ผ่านมา นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนาม "บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค” โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย, กระทรวงพาณิชย์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง และต่อยอดด้านการค้าและการตลาดให้ชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถเชื่อมโยงสู่ระบบการค้าออนไลน์ ได้แก่ ชุมชน และหมู่บ้าน รวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP ผ่านความร่วมมือและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
          โดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโครงการร้านค้าประชารัฐออนไลน์ เพื่อต่อยอดการค้า และการตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายสินค้าไปได้ทั่วประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง และยั่งยืน


Share this post