ARIT จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าประชารัฐ ด้วยการใช้งานเว็บสำเร็จรูป WEWYN

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา
         นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการใช้งาน WEWYN เป็นการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค ให้กับกำลังพลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมกับสถาบันการศึกษา และประชาชนเข้ารับการอบรมร่วมกัน เพื่อต่อยอดการค้า ขยายสินค้าไปได้ทั่วประเทศ และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ
          ทั้งนี้ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา ได้เป็นประธานเปิดการอบรม การสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าประชารัฐในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมประชารัฐ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน และต่อยอดพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต


Share this post