บรรยากาศอบรมพร้อมสอบโครงการ More Powerful with New MOS 2016 สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1

ARIT จัดอบรมพร้อมสอบในโครงการ More Powerful with New MOS 2016 ด้วยใบประกาศนียบัตรสากล Microsoft Word 2016 โดยมีคุณครูจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้และทดสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016 เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดให้กับนักเรียนและคุณครูในสถาบันการศึกษาต่างๆ [...]


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนบริษัท Certiport และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เพื่อร่วมหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนบริษัท Certiport และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เพื่อร่วมหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ [...]


ARIT จัดอบรม “Ment & Share ระวังภัย IT 4.0” ให้กับบุคลากรของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรมการบรรยาย เรื่อง “Ment & Share ระวังภัย IT 4.0” ณ ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานทรัพย์สินฯ ได้รู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ในหลายรูปแบบในยุคเทคโนโลยี 4.0 ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครือข่าย และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ และการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [...]