อ.จเร รัตนพิทักษ์


ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ใบประกาศนียบัตรสากล

  • Microsoft Office Specialist
  • IC3 Digital Literacy Certification
  • Microsoft Technology Associate (MTA)
  • Microsoft Certified Trainer (MCT)
  • CompTIA
Resume