อ.เพ็ญพร ฉิมพลีย์


ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ใบประกาศนียบัตรสากล

 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • IC3 Digital Literacy Certification
 • Microsoft Technology Associate (MTA)
 • Adobe Certified Associated (ACA)
 • Oracle Database 11g Administrator Certified Associate
 • CompTIA
Resume