อ.สาวิตรี จรัสศรี


ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี
   • สารสนเทศศาสตร์ สาขาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ใบประกาศนียบัตรสากล

  • Microsoft Office Specialist (MOS)
  • IC3 Digital Literacy Certification
  • Microsoft Technology Associate (MTA)
  • Adobe Certified Associated (ACA)
  Resume