อ.สิโรจน์ แตงทองคำ


ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี
    • วท.บ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ใบประกาศนียบัตรสากล

  • Microsoft Office Specialist (MOS)
  • IC3 Digital Literacy Certification
  • Microsoft Technology Associate (MTA)
  • Adobe Certified Associated (ACA)
Resume