อ.สมศิริ ทองคำแดง


ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ใบประกาศนียบัตรสากล

  • Microsoft Office Specialist (MOS)
  • IC3 Digital Literacy Certification
  • Microsoft Technology Associate (MTA)
  • Adobe Certified Associated (ACA)
Resume