# หลักสูตร เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
IT Professional
1 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization ( VCA-DCV ) 24-25 22-23 19-20
2 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I  26-28 24-26 21-23
3 Cisco-Interconnecting Cisco Networking Devices 25-28 23-26 20-23
4 Installing and Configuring Windows Server 2012 26-28 24-26 21-23
5 Administering Windows Server 2012 26-28 24-26 21-23
6 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 26-28 24-26 21-23
Development & Programming
7 Advance Java 24-28 22-26 19-23
8 Basic Java 24-28 22-26 19-23
9 Advance Oracle 26-28 24-26 21-23
10 Advance SQL ….admin 26-28 24-26 21-23
11 Basic .Net 24-28 22-26 19-23
12 Basic Oracle 24-29 24-26 21-23
13 Basic SQL 24-28 22-26 19-23
14 SQL Performance Tuner 24-28 22-26 19-23
15 Oracle Database Adminstration 25-28 23-26 20-23
16 Secure Coding in PHP 26-28 24-26 21-23
17 33187_Java SE8 New Features 26-28 24-26 21-23
18 HTML5 Web Development 25-28 23-26 20-23
19 ASP.NET 4.5 (C#) with SQL Server 2012 24-28 22-26 19-23
20 ASP.NET Web Application using MVC Framework 4 24-28 22-26 19-23
21 ASP.NET 4.5 (VB) with SQL Server 2012 24-28 22-26 19-23
22 C++ Programming for Beginners 25-28 23-26 20-23
23 C++ Programming Advanced for Senior Developer 25-28 23-26 20-23
24 C Programming Language for Beginners 25-28 23-26 20-23
25 Ultimate Report Building Using Crystal Report 11 25-28 23-26 20-23
Database Application
26 Microsoft SQL Server 2012 25-28 23-26 20-23
27 Advanced SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS) 27-28 25-26 22-23
28 Oracle Database Structure 24-28 22-26 19-23
29 Oracle Advance Programming Using PL/SQL 25-28 23-26 20-23
30 Oracle 11g Advanced for Database Administrator 24-28 22-26 19-23
Networking & Hardware
31 PC Hardware Core Essence 27-28 25-26 22-23
32 VMware V5 for System Administrator 27-28 25-26 22-23
33 WIN XP - WIN 7 Advanced Home Networking 27-28 25-26 22-23
34 NW-BAS-01-Basic IPv6 26-28 24-26 21-23
35 NW-BAS-02-TCP_Fundamental 26-28 24-26 21-23
36 NW-INT-01-ICND1 26-28 24-26 21-23
37 NW-INT-02-ICND2 26-28 24-26 21-23
38 NW-ADV-01-Hacking and Auditing Wireless Security 24-28 22-26 19-23
39 NW-ADV-02-Hacking, Hardening and Auditing Web Server & Web Application 24-29 22-27 19-24
40 NW-ADV-03-Network Security Course Outline 26-28 24-26 21-23
41 MS SharePoint 2013 for Admin 24-28 22-26 19-23
42 MS SharePoint 2013 for End User 24-28 22-26 19-23
IT Certificate = (Certiport= MTA,MOS,ACA,IC3,ACU), (Pearson Vue=COMPTIA)
MTA
1 98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#) 26-28 24-26 28-30
2 98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals 26-28 24-26 28-30
3 98-364: MTA: Database Fundamentals 26-28 24-26 28-30
4 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals 26-28 24-26 28-30
5 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals 26-28 24-26 28-30
6 98-366: MTA: Networking Fundamentals 26-28 24-26 28-30
7 98-367: MTA: Security Fundamentals 26-28 24-26 28-30
MOS
8 Microsoft Word 2010 / 2013 / 2016 24 22 26
9 Microsoft Excel 2010 / 2013 / 2016 25 23 27
10 Microsoft PowerPoint 2010 / 2013 / 2016 26 24 28
11 Microsoft Access 2010 / 2013 / 2016 27 25 29
12 Microsoft Outlook 2010 / 2013 / 2016 28 26 30
  ACA      
13 Dreamweaver CS5 / CS6 / CC 24 22 26
14 Flash  CS5 / CC 25 23 27
15 Animate CS6 26 24 28
16 Photoshop  CS6 / CC 27 25 29
17 Premier Pro CS6 28 26 30
  IC3      
18 Computing Fundamentals (GS4 / GS5) 24 22 26
19 Key Applications (GS4 / GS5) 25 23 27
20 Living Online (GS4 / GS5) 26 24 28
  CompTIA      
21 CompTIA Security+ (ติวพร้อมสอบ) 3-5 29-31 14-16
22 CompTIA Project+ (ติวพร้อมสอบ) 3-5 29-31 14-16
23 CompTIA IT Fundamentals (ITF) 3-5 29-31 14-16
  ACU      
24 Autodesk-Autocad 3-5 29-31 12-14
25 Autodesk-Inventor 3-5 29-31 12-14
26 Autodesk-3DS Max 3-5 29-31 12-14
27 Autodesk-Fusion 360 3-5 29-31 12-14
  Office Automation      
1 Excel for Account & Financial 3 2 1
2 Excel for Macro 4 2 2
3 Excel for Admin 5 3 5
4 Excel for Sales & Marketing 5 3 6
5 Excel for HR 7 4 7
6 Inside PivotTable in Excel 5 4 8
7 Excel for Production Line 7 4 9
8 Excel 2013 New Feature 3 2 6
9 Word 2013 New Feature 4 2 7
10 PowerPoint 2013 New Feature 5 3 8
11 New Feature Office 2016 7 4 9
12 Advance Excel 2010 / 2013 / 2016 3 2 1
13 Advance Word 2010 / 2013 / 2016 4 2 2
14 Intermediate Excel 2010 / 2013 / 2016 5 3 5
15 Intermediate Word 2010 / 2013 / 2016 7 4 6
16 Basic Win10 + Office 2013 (Word/Excel/PP)+ Internet 24-28 22-26 5-9
17 LibreOffice  [ Writer, Calc, Impress ] 3-4 8-9 1-2
18 MS.Project 2010 / 2013 3-4 8-9 1-2
19 MS Outlook 2010 / 2013 / 2016 4-5 11-12 6-7
20 Microsoft Access 2010 / 2013 / 2016 4-5 11-12 8-9
Web, Graphic, Design, CAD/CAM, Animation = 3D Design & Animation , CAD/CAM & Architecture
1 Digital Content Infographic for Printing (ภาพนิ่ง) 20-21 18-19 8-9
2 Motion Infographic VDO (ภาพเคลื่อนไหว) 18-21 16-19 6-9
3 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ด้วย HTML5  24-28 15-19 5-9
4 Autodesk-Autocad 26-28 17-19 7-9
5 Autodesk-Inventor 26-28 17-19 7-9
6 Autodesk-3DS Max 26-28 17-19 7-9
7 Autodesk-Revit 26-28 17-19 7-9
Marketing Online
1 สร้าง Brand ให้ปังด้วย Social Media - 19-21 16-18
2 สร้าง Brand ให้ดังสร้างยอดขายให้โดนด้วย Social Media - 13-14, 20-21, 27 10-11, 17-18, 24