# หลักสูตร
IT Professional = Programming, Database, Development, Network, Security, System
IT Professional ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
1 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization ( VCA-DCV ) 8,000 4-5 2-3 6-7 6-7
2 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I  10,000 6-8 4-6 8-10 6-8
3 Cisco-Interconnecting Cisco Networking Devices 12,000 5-8 3-6 7-10 4, 6-8
4 Installing and Configuring Windows Server 2012 10,000 6-8 4-6 8-10 6-8
5 Administering Windows Server 2012 10,000 6-8 4-6 8-10 6-8
6 Configuring Advanced Windows Server 2012 10,000 6-8 4-6 8-10 6-8
Development & Programming ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
7 Advance Java 25,000 4-8 2-6 6-10 18-22
8 Basic Java 40,250 4-8 2-6 6-10 18-22
9 Advance Oracle 20,000 6-8 4-6 8-10 6-8
10 Advance SQL for Admin 16,000 6-8 4-6 8-10 6-8
11 Basic .Net 16,000 4-8 2-6 6-10 18-22
12 Advance .Net 25,000 4-8 2-6 6-10 18-22
13 Basic Oracle 16,000 6-8 4-6 8-10 6-8
14 Basic SQL 16,000 4-8 2-6 6-10 18-22
15 SQL Performance Tuner 18,000 4-8 2-6 6-10 18-22
16 Business Component Development with EJB Technology, Java EE 7 41,430 4-8 2-6 6-10 18-22
17 Introduction to Unix/Linux and Shell Script 16,000 6-8 4-6 8-10 6-8
18 Java Performance Tuning and Optimization 16,000 6-8 4-6 8-10 6-8
19 Java Security Development 20,000 6-8 4-6 8-10 6-8
20 Java Web Application Using JSF and JSTL 20,000 6-8 4-6 8-10 6-8
21 Oracle Database Administration 17,000 5-8 3-6 7-10 4, 6-8
22 Secure Coding in PHP 15,000 6-8 4-6 8-10 6-8
23 33187_Java SE8 New Features 15,000 6-8 4-6 8-10 6-8
24 PHP & MySQL Database Web Programming 7,500 4-8 2-6 6-10 18-22
25 Advanced PHP for Professionals 7,900 4-8 2-6 6-10 18-22
26 HTML5 Web Development 6,900 5-8 3-6 7-10 4, 6-8
27 ASP.NET Web Application using MVC Framework 5 12,900 4-8 2-6 6-10 18-22
28 C++ Programming for Beginners 7,800 5-8 3-6 7-10 4 , 6-8
29 C++ Programming Advanced for Senior Developer 9,900 5-8 3-6 7-10 4 , 6-8
30 Ultimate Report Building Using Crystal Report 11 7,900 5-8 3-6 7-10 4 , 6-8
31 Joomla E-Commerce and E-Marketing 9,900 6-8 4-6 8-10 6-8
32 Big Data with Hadoop Inhouse Only
33 Cloud Computing with OpenStack Inhouse Only
34 Embedded System and Internet of Things Inhouse Only
35 Security Inhouse Only
36 System Analyst Inhouse Only
Database Application ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
37 Microsoft SQL Server 2012 7,900 5-8 3-6 7-10 4 , 6-8
38 Oracle Database Structure 11,900 4-8 2-3 6-7 6-7
39 Oracle Advance Programming Using PL/SQL 12,900 5-8 2-6 6-10 18-22
40 Oracle 11g Advanced for Database Administrator 15,900 4-8 3-6 7-10 4 , 6-8
Networking & Hardware ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
41 ซ่อมคอมฯ สไตล์ช่าง Pantip 3,500 4-5 2-3 6-7 6-7
42 VMware V6 for System Administrator 9,900 4-5 2-3 6-7 6-7
43 Basic Network Administrator 4,500 6-8 4-6 8-10 6-8
44 MS SharePoint 2013 for Admin 8,700 6-8 4-6 8-10 6-8
45 MS SharePoint 2013 for End User 8,500 6-8 4-6 8-10 6-8
46 NW-ADV-01-Hacking and Auditing Wireless Security 9,000 6-8 4-6 8-10 6-8
47 NW-ADV-02-Hacking, Hardening and Auditing Web Server & Web Application 9,000 6-8 4-6 8-10 6-8
48 NW-ADV-03-Network Security 15,000 4-8 2-6 6-10 18-22
49 NW-BAS-01-Basic IPv6 3,500 4 2 6 4
50 TCP/IP Fundamental 8,500 6-8 4-6 8-10 6-8
51 NW-INT-01-ICND1 11,500 4-8 2-6 6-10 18-22
52 NW-INT-02-ICND2 11,500 4-8 2-6 6-10 18-22
IT Certificate = (Certiport= MTA,MOS,ACA,IC3,ACU), (Pearson Vue=COMPTIA)
MTA ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
1 98-361: MTA: Software Development Fundamentals (C#) 4,500 11-12 2-3 6-8 6-8
2 98-375: MTA: HTML5 Application Development Fundamentals 4,500 12-13 4-5 7-9 12-14
3 98-364: MTA: Database Fundamentals 4,500 13-14 5-6 8-9 13-15
4 98-366: MTA: Networking Fundamentals 4,500 14-15 9-10 13-15 18-20
5 98-367: MTA: Security Fundamentals 4,500 18-19 10-11 14-16 19-21
6 98-369: MTA: Cloud Fundamentals 4,500 21-22 11-12 15-17 20-22
MOS ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
7 Microsoft Word 2010 / 2013 / 2016 1,990 11 9 13 25
8 Microsoft Excel 2010 / 2013 / 2016 1,990 12 10 14 26
9 Microsoft PowerPoint 2010 / 2013 / 2016 1,990 23 11 15 27
10 Microsoft Access 2010 / 2013 / 2016 1,990 14 12 16 28
11 Microsoft Outlook 2010 / 2013 / 2016 1,990 15 16 17 29
  ACA ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
12 Dreamweaver CS5 / CS6 / CC 1,990 12 10 14 26
13 Flash  CS5 / CC 1,990 11 9 13 25
14 Animate CS6 1,990 13 11 15 27
15 Photoshop  CS6 / CC 1,990 14 12 16 28
16 Premier Pro CS6 1,990 15 16 17 29
  IC3 ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
17 Computing Fundamentals (GS4 / GS5) 1,650 13 10 15 27
18 Key Applications (GS4 / GS5) 1,650 14 11 16 28
19 Living Online (GS4 / GS5) 1,650 15 12 17 29
  CompTIA ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
20 CompTIA Security+ 14,900 6-8 4-6 8-10 6-8
21 CompTIA Project+ 14,900 20-22 1-3 29-1 6-8
22 CompTIA IT Fundamentals (ITF) 14,900 6-8 8-10 20-22 20-22
23 CompTIA Cybersecurity Analyst (CSA+) 14,900 13-15 18-20 22-24 20-22
  ACU ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
24 Autodesk-Autocad 7,900 20-22 3-5 8-10 13-15
25 Autodesk-Inventor 7,900 20-22 4-6 13-15 18-20
26 Autodesk-3DS Max 7,900 20-22 30-1 15-17 20-22
27 Autodesk-Fusion 360 6,900 20-22 18-20 14-16 19-21
  Office Automation ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
1 Excel for Account & Financial 2,900 25 24 14 12
2 Excel for Macro 2,900 26 25 15 13
3 Excel for Admin 2,900 27 26 16 14
4 Excel for Sales & Marketing 2,900 28 27 17 15
5 Excel for HR 2,900 25 24 14 12
6 Inside PivotTable in Excel 2,900 26 25 15 13
7 Excel for Production Line 2,900 27 26 16 14
8 New Feature Office 2016 2,900 28 27 17 15
9 Advance Excel 2010 / 2013 / 2016 2,900 25 24 14 12
10 Advance Word 2010 / 2013 / 2016 2,900 26 25 15 13
11 Intermediate Excel 2010 / 2013 / 2016 2,900 27 26 16 14
12 Intermediate Word 2010 / 2013 / 2016 2,900 28 27 17 15
13 Win10 + Office (Word/Excel/PP)+ Internet 6,800 11-15 16-20 20-24 18-22
14 LibreOffice  [ Writer, Calc, Impress ] 3,900 11-12 16-17 20-21 18-19
15 MS.Project 2010 / 2013 4,500 11-12 16-17 20-21 18-19
16 MS Outlook 2010 / 2013 / 2016 4,500 11-12 16-17 20-21 18-19
17 Microsoft Access 2010 / 2013 / 2016 5,900 13-15 18-20 22-24 20-22
Web, Graphic, Design, CAD/CAM, Animation = 3D Design & Animation , CAD/CAM & Architecture ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
1 Digital Content Infographic for Printing (ภาพนิ่ง) 3,800 18-19 30-31 27-28 -
2 Motion Graphic 4,800 19-22 31-3 28-1 -
3 หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ด้วย HTML5  10,900 18-22 30-3 27-1 -
4 Autodesk-Autocad 7,900 20-22 1-3 29-1 -
5 Autodesk-Inventor 7,900 20-22 1-3 29-1 -
6 Autodesk-3DS Max 7,900 20-22 1-3 29-1 -
7 Autodesk-Revit 7,900 20-22 1-3 29-1 -
Marketing Online ราคา กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
1 สร้าง Brand ให้ปังด้วย Social Media 9,900 6-8 4-6 8-10 20-22
2 สร้าง Brand ให้ดังสร้างยอดขายให้โดนด้วย Social Media 19,900 4-8 2-6 6-10 18-22