อ.ยุวดี ดวงเดือน


ข้อมูลเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี
    • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ใบประกาศนียบัตรสากล

  • Microsoft Office Specialist (MOS)
  • Adobe Certified Associated (ACA)
Resume