Autodesk Certified User Certificate (ACU)

Autodesk Certified User Certificate (ACU)

Autodesk Certified User (ACU) เป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรรับรองความรู้พื้นฐานด้านการเขียนแบบแปลนไฟฟ้า (แผงวงจรไฟฟ้า), เขียนแบบแปลนสถาปัตย์, เขียนแบบแปลนเครื่องกล (เครื่องจักรกล) เป็นต้น โดยมีเนื้อหาการสอบเหมาะสำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Autodesk Certified User (ACU) จะมีความรู้ แนวคิด และหลักการที่สำคัญของผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบ และเขียนแบบแปลนสถาปัตย์, เขียนแบบแปลนเครื่องกล (CAD) รวมถึงวิธีการเขียนแบบแปลน, แบบร่าง Isometric แบบแปลน Front view, Side view, Top view ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในการประกอบอาชีพ หรือการทำงานด้านการเขียนแบบแปลนต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์เขียนแบบ (CAD)

วัตถุประสงค์การอบรม

-

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

-

ระยะเวลาอบรม

-

หัวข้อการอบรม

-

Course Tag

Location

ARIT Co.,Ltd.

1023 MS Siam Tower Fl. 8, Rama III Rd, Chong nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

[email protected]

Opening Hours

Mon-Fri: 8:30 am to 5:30 pm

Saturday: Call

Sunday: Closed

Call Us

02 610 3099

Fax: 02 610 3088

Social Media