ARIT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการการกำหนด วางแผนการเรียนการสอน ออกแบบหลักสูตร เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ จัดส่งทีมวิทยากรมืออาชีพเข้าอบรม และดำเนินการจัดทดสอบ รวมไปถึงการติดตามควบคุมการเรียนการสอน และวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียน ให้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยรูปแบบของการออกแบบการเรียนการสอนในแต่ละสถาบันการศึกษานั้น จะมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมของจำนวนผู้เรียน แผนการเรียน และความพร้อมของทางแต่ละสถาบันการศึกษา ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทเออาร์ไอทีได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ มากมาย