Who we are

About our company

ARIT Co.,Ltd.

Company Profile

1990 สถาบันไอทีไอที เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นในปี 1990 ภายใต้บริษัทกลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด (AR GROUP) ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการ เผยแพร่ อบรม ส่งเสริมความรู้ ตลอดจนการฝึกฝนทักษะความชำนาญด้านไอที เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดที่เป็นระบบ สถาบันไอทีไอที ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการด้านการศึกษา และการฝึกอบรมด้านไอที ให้แก่ บุคลากรตามสายงานต่างๆ ทั้งขององค์กรเอกชนหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยให้บริการความรู้ด้านไอทีหลากหลายรูปแบบ อาทิการจัดฝึกอบรมการจัดการทดสอบความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และไอที ทั้งใน และนอกสถานที่

นอกจากนั้น สถาบันฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขององค์กรที่มีชื่อเสียงหลายแห่งอาทิ AutoDesk Inc. แห่งสหรัฐอเมริกาผู้ผลิตซอฟต์แวร์ AutoCAD Microsoft Press Co., Ltd รวมถึง Prometric Thompson Learning Co., Ltd. แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นศูนย์การทดสอบบุคลากรด้านไอที หรือที่เรียกว่า “Authorized Prometric Testing Center” แห่งแรกในประเทศไทยเพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน IT โดยใช้รหัสศูนย์สอบ THO และยังได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท Certiport Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท Microsoft Inc. ให้สถาบันฯเป็นตัวแทนในการจัดตั้งศูนย์สอบโปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Office Specialist Certificate) อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจาก Adobe Certified Associate แต่งตั้งให้เราเป็นศูนย์ทดสอบแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

เรายังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบความรู้ด้านไอที อาทิเช่น โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม ในการเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS OFFICE) และการสอบตามมาตรฐานสากล (MOS Certificate) ซึ่งมีนักศึกษากว่า 4,000 คนที่เข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งเรายังได้ขยายการ ให้ บริการการทดสอบความรู้ด้านไอทีไปยังสถานการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 10 แห่ง ปัจจุบันทางสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงจาก ประเทศสหรัฐอเมริกาในการขยายธุรกิจการให้บริการ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก ทางด้านจิตวิทยาการบริหาร เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษา ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

มาตรฐานรับรอง

สถาบันฯ ได้มาตรฐานการรับรองให้เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาประเภท 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กรสช) จากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการ (Authorized Training) จากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำ

นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบอย่างเป็นทางการ (Testing Center) แห่งแรกของประเทศไทย อาทิ เช่น - บริษัท Microsoft แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Microsoft แต่งตั้งให้สถาบันฯ เป็นคู่ค้าเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในนาม “Microsoft Certified Partner”

บริษัท Certiport แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แต่งตั้งให้สถาบันฯ เป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย หรือที่รู้จักในนาม “MOS Testing Center” เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้งานทางด้านโปรแกรม Microsoft Office

บริษัท Prometric Thomson Learning แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แต่งตั้งให้สถาบันฯ เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ความสามารถ ทางด้านไอที ระดับวิศวกรคอมพิวเตอร์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ชั้นนำทั่วโลก แห่งแรกของประเทศไทยในนาม “Authorized Prometric Testing Center (APTC)”

What we do

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการ เผยแพร่ อบรม ส่งเสริมความรู้ ตลอดจนการฝึกฝนทักษะความชำนาญด้านไอที ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้า ทุกรูปแบบ

Training Courses

เออาร์ไอทีจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Hybrid Learning ผสมผสานการเรียนรู้รูปแบบใหม่ทั้ง Online และ Offline การเรียนกับวิทยากรคุณภาพ พร้อมหลักสูตรมาตรฐานของเออาร์ไอที และหลักสูตรที่ปรับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การอบรมของลูกค้า

Worldwide Certificate

เออาร์ไอทีมุ่งสร้างมาตรฐานทักษะทางเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกาการทดสอบครอบคลุมการวัดผลหลากหลายทักษะ ซึ่งล้วนแต่เป็นโปรแกรมที่จำเป็นต่อการทำงาน และเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วโลก

English Assessment

มาทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กับ Pearson English Assessment การทดสอบที่มีความแม่นยำสูง ครอบคลุมทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านการประเมินผลที่แม่นยำและสมบูรณ์แบบ อ้างอิงการทดสอบตามมาตรฐานสากล CEFR

Tesing Center

เออาร์ไอทีให้บริการศูนย์ทดสอบ โดยมีระบบการทดสอบที่ได้รับการบริหาร และพัฒนาจากบริษัท Pearson Vue ที่ทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ มีความเสถียร และตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

Project Management

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการภายใต้งบประมาณ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการในเรื่องหาสถานที่ ความพร้อมของอุปกรณ์ การวางแผนงบประมาณ และทำรายงานสรุปผลโครงการ

Online Platform

ARIT SkillOn เปิดประสบการณ์เรียนออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัดรวมทุกทักษะความรู้เพื่อ Upskill ด้วยหลักสูตรเฉพาะที่ ARIT ออกแบบมาเพื่อคุณ