Microsoft Certified Fundamentals (MCF)

เทคโนโลยี Cloud เป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจหลายแห่งหันมาให้ความสนใจและมีการนำไปใช้ เพื่อตอบโจทย์วิถีการทำงานของคนยุคใหม่ในปัจจุบัน เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย ช่วยบริหารจัดการให้การทำงานมีความรวดเร็ว สามารถเข้าถึง และเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งให้เป็นหนึ่งเดียว ทำงานร่วมกันได้หลายแผนก ช่วยให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ และขับเคลื่อนธุรกิจได้ง่ายขึ้น เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดงบประมาณในการลงทุนอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลได้อีกด้วย

ภายใต้การพัฒนาเทคโนโลยี Cloud หรือ AI ของโลกในยุคปัจจุบันนั้น บริษัท Microsoft คือองค์กรหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีหลากหลายโปรแกรมที่มีฟังก์ชั่นในการตอบโจทย์การทำงานของภาคธุรกิจ อาทิเช่น Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365 หรือ Microsoft Security เป็นต้น

เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น ก็เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพัฒนาทักษะให้ก้าวทันเทคโนโลยี ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี กับนวัตกรรมของเทคโนโลยี ต้องไม่เกิดช่องว่าง ดังนั้น เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตของภาคธุรกิจ การพัฒนา หรือสรรหากำลังคนที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ก้าวทันกับโลกยุคดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

The pathway to AI, Data Science, and Cloud Computing

เส้นทางสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเป็นการการันตี การมีแนวความคิดอย่างเป็นหลักการทางด้าน AI, Data Science, Cloud Computing สุดยอดทักษะสำคัญของการทำงานในยุคดิจิทัล เจาะลึกความเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีแบบเฉพาะโปรแกรม ภายใต้ใบรับรองของ “Microsoft Certified Fundamentals (MCF)”

โปรแกรมการสอบ

Azure Fundamentals (AZ-900)
Azure Fundamentals
(AZ-900)
Exam objectives
Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)
Microsoft Azure AI Fundamentals
(AI-900)
Exam objectives
Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900)
Microsoft Azure Data Fundamentals
(DP-900)
Exam objectives
Microsoft 365 Fundamentals (MS-900)
Microsoft 365 Fundamentals
(MS-900)
Exam objectives
Microsoft Dynamics 365 Fundamentals CRM (MB-910)
Microsoft Dynamics 365 Fundamentals CRM
(MB-910)
Exam objectives
Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900)
Microsoft Power Platform Fundamentals
(PL-900)
Exam objectives
Microsoft Dynamics 365 Fundamentals ERP (MB920)
Microsoft Dynamics 365 Fundamentals ERP
(MB-920)
Exam objectives
Microsoft security, compliance, and identity Fundamentals (SC-900)
Microsoft security, compliance, and identity Fundamentals
(SC-900)
Exam objectives

ลักษณะการสอบ

  • Multiple Choice, Matching, Drop drown list, Yes/No
  • ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
  • เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ราคา 2,200 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง ต่อ 1 วิชา

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Register Now