Adobe Certified Professional

Adobe Certified Professional คือประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ ความสามารถใน การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ , การออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งประกาศนียบัตร นี้จะครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานทุกส่วนของโปรแกรม และได้รับการรับรองจาก Adobe Systems Inc. อย่างเป็นทางการ ว่าผู้ที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของประกาศนียบัตรนี้ได้ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตผลงานได้อย่างแท้จริง

ลักษณะการสอบ

การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Adobe Certified เป็นการทดสอบแบบปฏิบัติจริงกับโปรแกรมหน้าจอภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ ผสมผสานกับการทดสอบความรู้ด้านทฤษฎี โดยทาง Adobe Systems Inc. เป็นผู้รับรองว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ คือ ผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สร้างความแตกต่างจากผู้อื่น

วิธีการสอบ

  • ลักษณะของโจทย์ข้อสอบมีหลากหลาย เช่น ปรนัย (Multiple Choice, Multiple Choose) , การจำลองสถานการณ์ (Simulation)
  • โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
  • ใช้ระยะเวลาในการสอบ 50 นาที
  • การทดสอบจะผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตลอดระยะเวลาการสอบ
  • ผู้สอบทราบผลการสอบทันทีเมื่อการสอบเสร็จสิ้น

ตัวอย่างข้อสอบ

การเตรียมตัวสอบ

  1. ผู้สอบควรศึกษาวัตถุประสงค์การสอบอย่างละเอียด
  2. ผู้สอบควรฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหัวข้อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยควรศึกษาทุกเมนู ของแต่ละโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง
  3. ผู้สอบควรศึกษา หรือฝึกฝนตามหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะเมนู “วิธีใช้” (Help) เพราะเมนูนี้จะช่วยให้ผู้สอบมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  4. ผู้สอบควรศึกษาผ่านเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอบ

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ราคา 1,800 ต่อการสอบ 1 ครั้ง ต่อ 1 วิชา

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Register Now

หลักสูตรแนะนำ

Card image cap
สร้างแอนิเมชัน 2 มิติด้วย Adobe Animate CC

ปัจจุบันในการสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation สามารถสร้างจากโปรแกรม 2D ประเภทต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมที่มีการจัดการที่ดี และสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation ได้ คือ โปรแกรม Adobe Animate CC ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และอินโฟกราฟิกง่ายๆ

Read More
Card image cap
Illustrator Professional with Adobe illustrator CC

Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมกราฟิกเวกเตอร์ยอดนิยมสำหรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดีย สร้างโลโก้ ไอคอน และวาดภาพประกอบ ในหลักสูตร Illustrator Professional เป็นหลักสูตรทำให้ผู้เข้าอบรมใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More
Card image cap
Photoshop Professional with Adobe Photoshop CC

ในปัจจุบันการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา ล้วนแล้วแต่มีการใช้ภาพถ่ายและการจัดวางองค์ประกอบกราฟิกทั้งสิ้น การใช้โปรแกรมยอดนิยมในการจัดทำสื่อและจัดการรูปภาพอย่าง Adobe Photoshop จึงเป็นตัวเลือกหลักที่บุคลากรในสาขางานออกแบบใช้อย่างแพร่หลาย

Read More
Card image cap
Graphic Design with Photoshop & Illustrator

งานออกแบบกราฟิก มีความสำคัญในการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างความน่าสนใจ การรับรู้ การโน้มน้าว กระตุ้นความคิด และตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งมีความสำคัญในการช่วยขายสินค้า การสร้างแบรนด์เป็นอย่างยิ่ง

Read More
Card image cap
Unbox Packaging Design

คอร์สเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่อยากเข้าใจพื้นฐานและหลักการในการออกแบบแพคเกจจิ้งให้ดึงดูดความสนใจ เพิ่มมูลค่า และสร้างภาพจำให้กับลูกค้า

Read More
Card image cap
Annual Report and Company Profile with InDesign

คอร์สที่จะทำให้คุณสามารถออกแบบ Annual Report และ Company Profile และประยุกต์สู่สื่อการออกแบบสื่อรูปเล่ม ด้วยการเรียนรู้กระบวนการสร้าง การเตรียมข้อมูล การเลือกรูปแบบกราฟิกสีสัน ตัวอักษร และจัดทำเป็นรูปเล่มในโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพอย่าง Adobe Indesign

Read More
Card image cap
Powerful Branding & Logo Design

โลโก้เป็นสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงตัวตนหรือบุคลิกแบรนด์ เรียนรู้การสร้างสรรค์โลโก้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจบุคลิกของแบรนด์และจดจำได้ง่าย ๆ

Read More
Card image cap
การใช้งาน Adobe Premiere Pro

ในการสร้างสรรค์งานวิดีโอดิจิทัลในปัจจุบันมักมีขั้นตอนของการตัดต่อเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC2024 เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้งานในการทำงานสาขานี้ เนื่องจากมีความสามารถสร้างสรรค์งานวิดีโออย่างครอบคลุมทั้งการตัดต่อเชื่อมคลิป การลงเสียง เป็นต้น

Read More