Adobe Certified Professional

Adobe Certified Professional คือประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ ความสามารถใน การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ , การออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งประกาศนียบัตร นี้จะครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานทุกส่วนของโปรแกรม และได้รับการรับรองจาก Adobe Systems Inc. อย่างเป็นทางการ ว่าผู้ที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของประกาศนียบัตรนี้ได้ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตผลงานได้อย่างแท้จริง

ลักษณะการสอบ

การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Adobe Certified เป็นการทดสอบแบบปฏิบัติจริงกับโปรแกรมหน้าจอภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ ผสมผสานกับการทดสอบความรู้ด้านทฤษฎี โดยทาง Adobe Systems Inc. เป็นผู้รับรองว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ คือ ผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สร้างความแตกต่างจากผู้อื่น

วิธีการสอบ

  • ลักษณะของโจทย์ข้อสอบมีหลากหลาย เช่น ปรนัย (Multiple Choice, Multiple Choose) , การจำลองสถานการณ์ (Simulation)
  • โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
  • ใช้ระยะเวลาในการสอบ 50 นาที
  • การทดสอบจะผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตลอดระยะเวลาการสอบ
  • ผู้สอบทราบผลการสอบทันทีเมื่อการสอบเสร็จสิ้น

ตัวอย่างข้อสอบ

การเตรียมตัวสอบ

  1. ผู้สอบควรศึกษาวัตถุประสงค์การสอบอย่างละเอียด
  2. ผู้สอบควรฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหัวข้อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยควรศึกษาทุกเมนู ของแต่ละโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง
  3. ผู้สอบควรศึกษา หรือฝึกฝนตามหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะเมนู “วิธีใช้” (Help) เพราะเมนูนี้จะช่วยให้ผู้สอบมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  4. ผู้สอบควรศึกษาผ่านเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอบ

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ราคา 1,800 ต่อการสอบ 1 ครั้ง ต่อ 1 วิชา

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Register Now

หลักสูตรแนะนำ

Card image cap
สร้างแอนิเมชัน 2 มิติด้วย Adobe Animate CC

ปัจจุบันในการสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation สามารถสร้างจากโปรแกรม 2D ประเภทต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมที่มีการจัดการที่ดี และสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation ได้ คือ โปรแกรม Adobe Animate CC ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และอินโฟกราฟิกง่ายๆ

Read More
Card image cap
Illustrator Professional with Adobe illustrator CC

Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมกราฟิกเวกเตอร์ยอดนิยมสำหรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดีย สร้างโลโก้ ไอคอน และวาดภาพประกอบ ในหลักสูตร Illustrator Professional เป็นหลักสูตรทำให้ผู้เข้าอบรมใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More
Card image cap
Photoshop Professional with Adobe Photoshop CC

ในปัจจุบันการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา ล้วนแล้วแต่มีการใช้ภาพถ่ายและการจัดวางองค์ประกอบกราฟิกทั้งสิ้น การใช้โปรแกรมยอดนิยมในการจัดทำสื่อและจัดการรูปภาพอย่าง Adobe Photoshop จึงเป็นตัวเลือกหลักที่บุคลากรในสาขางานออกแบบใช้อย่างแพร่หลาย

Read More
Card image cap
Graphic Design with Photoshop & Illustrator

งานออกแบบกราฟิก มีความสำคัญในการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างความน่าสนใจ การรับรู้ การโน้มน้าว กระตุ้นความคิด และตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งมีความสำคัญในการช่วยขายสินค้า การสร้างแบรนด์เป็นอย่างยิ่ง

Read More
Card image cap
Unbox Packaging Design

คอร์สเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่อยากเข้าใจพื้นฐานและหลักการในการออกแบบแพคเกจจิ้งให้ดึงดูดความสนใจ เพิ่มมูลค่า และสร้างภาพจำให้กับลูกค้า

Read More