Digital Literacy Certification (IC3)

The Future Begin with IC3

ในยุคที่เทคโนโลยีมีความซับซ้อน และเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันตั้งแต่การใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อส่วนบุคคล เพื่ออัพเดทข้อมูล และสถานะทางสังคมส่วนบุคคล จนถึงการใช้งานระบบเทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ต้องอาศัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานต่างๆ โดยเทคโนโลยีถูกหลอมรวมอยู่ในทุกด้าน และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน และสร้างความสำเร็จในยุคดิจิทัล

Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือที่ตอบโจทย์การสร้างมาตรฐานทางด้านไอที สำหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และมีมาตรฐานที่สามารถตอบสนองกับความหลากหลายของทุกกลุ่มอายุ และทุกกลุ่มอาชีพในปัจจุบัน ที่สามารถนำมาใช้รับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประกาศนียบัตรพื้นฐานสู่การสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในระดับสูงต่อไป

การรับรองมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification

IC3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานในระดับประเทศจาก

Digital Economy Promotion Agency (DEPA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยได้ให้การรับรองมาตรฐาน IC3 Digital Literacy อย่างเป็นทางการ ในฐานะใบรับรองที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านไอที สำหรับนักเรียน นักศึกษา และแรงงาน ทั่วประเทศไทย โดยภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) คือ การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัล และทำงาน เพื่อยกระดับและปรับปรุงทักษะแรงงานไทยในระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI คือหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดทำมาตรฐานอาชีพ และการให้การรับรองสมรรถนะอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล ปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ได้รับรองจาก TPQI ภายใต้ "สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ของกรอบสมรรถนะผู้ใช้ดิจิทัล ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ" ดังนั้น ประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification คือเครื่องมือประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะกับทุกกลุ่ม,ทุกอาชีพของบุคลากรในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

IC3 Digital Literacy Certification ถูกกำหนดมาตรฐานที่เป็น Neutral Vendor Standard จากองค์กรที่กำหนดมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลอย่างเป็นสากลหลากหลายองค์กร ได้แก่

ACE เป็นหน่วยงานที่ประสานงานหลักทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย กว่า 1,600 แห่ง และมากกว่า 200 สมาคม ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ พยายามที่จะเป็นผู้นำและทำให้เท่าเทียมกันในประเด็นเรื่องการศึกษา และอิทธิพลในเรื่องนโยบายสาธารณะผ่านการสนับสนุนวิจัย และการริเริ่มโครงการ

The Global Digital Literacy Council คือ องค์กรที่พัฒนาและกำหนดมาตรฐานความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอลในระดับโลกอย่างเป็นสากล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความรู้ การรายงานข้อมูลข่าวสารของโลกดิจิตอลว่า มีความสอดคล้องกับองค์กร การศึกษา การพัฒนาแรงงาน รัฐบาลและบุคคลหรือไม่

ISTE เป็นองค์กรระดับมืออาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งมั่นส่งเสริมในการใช้งานที่เหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน และปรับปรุงการเรียนรู้ การเรียนการสอน รวมถึงการบริหาร และการจัดการด้านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาของครูผู้สอน

National Coalition of Certification Centers (NC3) เครือข่ายที่มีความร่วมมือกับ พันธมิตรในอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานเทคโนโลยี โดยเครือข่าย NC3 ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ดิจิตอลในการทำงาน และให้การยอมรับ IC3 Digital Literacy ว่าจะผู้ผ่านการรับรองจาก IC3 เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ในการทำงานได้ดีมากขึ้น

SkillsUSA เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพขั้นพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีการแข่งขันครอบคลุมทุกสายอาชีพกว่า 99 กลุ่มอาชีพ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 350,000 คน ในทุกๆปี และสำหรับสายวิชาชีพทางด้านไอที SkillUSA ได้ให้การรับรองว่า IC3 คือประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับวัดมาตรฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

Digital Skills for Jobs Coalition Certiport ร่วมเป็นสมาชิกของคณะทำงานด้าน Digital Skills ในการร่วมกันสร้างมาตรฐานให้แก่กลุ่มคนทำงานในทวีปยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลากรในตลาดแรงงานจะมีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น สำหรับการเข้าทำงานในสายงานด้านไอที ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน ให้ทุกคนได้มีทักษะดิจิทัล และสามารถทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ภายใต้องค์ความรู้ในการประเมินมาตรฐานของ IC3 Digital Literacy Certification

Version GS5

การได้รับใบประกาศนียบัตร

ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้ง 3 โมดูล จึงมีสิทธิในการได้รับใบประกาศนียบัตร กรณีผู้เข้ารับการทดสอบ สอบไม่ผ่านทั้ง 3 โมดูล จะไม่มีสิทธิได้รับใบประกาศนียบัตร แต่จะได้รับใบรับรองการสอบผ่านเฉพาะโมดูลนั้นๆ

Version GS6

การได้รับใบประกาศนียบัตร

การสอบจะแบ่งออกเป็น 3 Level กรณีสอบผ่านในแต่ละ Level จะได้รับใบประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy ใน Level นั้นๆ และหลังจากสอบผ่านทั้ง 3 Level จะได้รับใบประกาศนียบัตรระดับ Master

ลักษณะการสอบ

การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้วัตถุประสงค์ของ IC3 Certificate นั้น จะเป็นการทดสอบทั้งแบบปฏิบัติจริง และการทดสอบความรู้ทั่วไป ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน และ ความรู้พื้นฐานที่ผู้สอบควรจะทราบ ซึ่งในการจัดทำข้อสอบและการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานนี้สามารถพิสูจน์ ได้ว่าผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถทักษะนี้ไปใช้ในการปฏิบัติ ได้จริง

วิธีการสอบ

  • การทดสอบแต่ละวิชาใช้เวลาประมาณ 50 นาที
  • ลักษณะของโจทย์ข้อสอบมีหลากหลาย ทั้งแบบปฏิบัติจริง,การเลือกถูก-ผิด,การเลือกข้อที่ถูกต้อง เป็นต้น
  • ลักษณะโจทย์มีให้เลือกทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
  • เมื่อทำการสอบเสร็จสมบูรณ์ผู้สอบจะได้รับผลสอบทันที

ตัวอย่างข้อสอบ

การเตรียมตัวสอบ

  1. ผู้สอบควรศึกษาวัตถุประสงค์การสอบอย่างละเอียดในทุกหัวข้อ
  2. ผู้สอบควรฝึกปฏิบัติ และหาข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การสอบในแต่ละ MODULE
  3. ผู้สอบควรศึกษา หรือฝึกฝนตามหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะเมนู “วิธีใช้” (Help) เพราะเมนูนี้จะช่วยให้ผู้สอบมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  4. ผู้สอบควรศึกษาผ่านเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอบ

ค่าธรรมเนียมการสอบ

IC3 GS5 ราคา 1,200 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง ต่อ 1 วิชา

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Register Now

IC3 GS6 ราคา 1,800 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Register Now