Microsoft Certified Educator (MCE)

การรับรองนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้นักการศึกษาผลักดันการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ดีที่สุดในชั้นเรียน สอดคล้องกับกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมMCE มีทรัพยากรฟรีสองอย่าง คือ eLearning ผ่านทาง Microsoft Education และชุดโปรแกรมฝึกฝน ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

ประกาศนียบัตร MCE คือ การทดสอบความรู้ทางเทคโนโลยี สำหรับนักการศึกษาระดับกลางที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ตามกรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอบผ่านจะสามารถสร้างความแตกต่างของตัวเองกับนายจ้าง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สมัครรวมถึงผู้เตรียมตัวเป็นนักการศึกษาในชั้นเรียน นักการศึกษาปัจจุบัน คณะที่เกี่ยวกับฝึกอบรมครู หรือวิทยาลัย
 • ผู้บริหารการศึกษา หรืออาชีพอื่นที่ต้องการตรวจสอบความสามารถ

โปรแกรมการสอบ

Microsoft Certified Educatort (MCE)
Microsoft Certified Educatort (MCE)
Exam objectives

ลักษณะการสอบ

 • เวลาในการสอบ 60 นาที
 • ข้อสอบมี 40 ข้อ
 • ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
 • คำถามเป็นแบบเลือกตอบครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังนี้
  • ส่งเสริมการประสานงานร่วมกันของนักเรียน
  • สร้างทักษะการสื่อสาร
  • ฝึกฝนการสร้างความรู้
  • ฝึกฝนการควบคุมตนเอง
  • เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  • สนับสนุนให้นักเรียนในการใช้เครื่องมือในการสื่อสารและข้อมูล
  • ส่งเสริมการใฃ้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ราคา 1,800 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง ต่อ 1 วิชา

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Register Now