บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและนอกสถานที่ โดยการฝึกอบรมจะมี 2 แบบ คือ การอบรมเฉพาะกลุ่ม (In-house Training) และการฝึกอบรมร่วม (Public Training) ซึ่งการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานคำสั่งต่างๆของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนำไปใช้ทำงานได้จริง

โดยหลักสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง จะมีทีมวิทยากรที่มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และผ่านการรับรองมาตรฐานสากล มาให้ความรู้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรในการพัฒนาทักษะของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังให้บริการเช่าห้องอบรม สัมมนา พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน พร้อมบริการอาหารว่าง

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้คัดสรรและจัดหาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สามารถนำเทคโนโลยีไปช่วยบริหารงาน และเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองและองค์กร