Entrepreneurship and Small Business (ESB)

ESB เป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรใหม่ทางพื้นฐานธุรกิจ เช่น การตลาดดิจิทัล และการเงิน ที่มีเนื้อหาการสอบเหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ESB จะมีความรู้ แนวคิด และหลักการที่สำคัญของผู้ประกอบการ และ ธุรกิจขนาดเล็กถึงแม้ว่ายังไม่มีประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้สอบควรมีทักษะ และความรู้ความสนใจพื้นฐานในการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพหรือการทำธุรกิจ

ผู้สอบถูกคาดหวังว่าจะมีความรู้แนวคิดที่สำคัญ ของผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กถึงแม้ว่ายังไม่มีประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้จัดการธุรกิจขนาดเล็ก

โปรแกรมการสอบ

ESB (Original)
ESB (Original)
Exam objectives
ESB V.2
ESB V.2
Exam objectives

ลักษณะการสอบ

  • SCENARIO-BASED, LINEAR ITEM TYPES
  • ข้อสอบรวม 45 ข้อ
  • เวลาทำข้อสอบ 50 นาที

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ราคา 2,500 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง ต่อ 1 วิชา

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Register Now