Microsoft Office Specialist (MOS)

Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate คือประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่าง เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างแท้จริง

สำหรับโปรแกรมการสอบ ประกอบด้วย Microsoft Office Version 2016, 2019 และ Office 365 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และความต้องการของธุรกิจทุกอุตสาหกรรม จากการวิจัยและการยอมรับจากประเทศต่างๆ กว่า 128 ประเทศ พบว่า บุคคลที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ และได้รับใบประกาศนียบัตรจะมีความสามารถในการผลิตผลงานเพิ่มขึ้น และ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และหัวหน้างาน

ลักษณะการสอบ

การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office เป็นการทดสอบแบบปฏิบัติจริง กับโปรแกรมหน้าจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และจาก การศึกษาค้นคว้าของบริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด ในการจัดทำข้อสอบที่เป็นแบบทดสอบที่วัดผลได้จริง และมี ความแม่นยำสูงนั้น

จะทำให้ผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง

วิธีการสอบ

 • การทดสอบแต่ละวิชาใช้เวลาประมาณ 50 นาที
 • จำนวนข้อสอบ
  • Office 2016 (Multiple Project)
  • Microsoft 365 Apps and Office 2019 (Multiple Project)
 • โจทย์คำถามเป็นภาษาอังกฤษทุกเวอร์ชั่น และมีโจทย์ภาษาไทยเมนูภาษาอังกฤษเฉพาะโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint
 • โจทย์ข้อสอบเป็นลักษณะการสุ่ม (Random)
 • การสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 • เมื่อทำการสอบเสร็จสมบูรณ์จะได้รับผลสอบทันที

ตัวอย่างข้อสอบ

การเตรียมตัวสอบ

 1. ผู้สอบควรศึกษาวัตถุประสงค์การสอบอย่างละเอียด
 2. ผู้สอบควรฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหัวข้อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยควรศึกษาทุกเมนู ของแต่ละโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง
 3. ผู้สอบควรศึกษา หรือฝึกฝนตามหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะเมนู “วิธีใช้” (Help) เพราะเมนูนี้จะช่วยให้ผู้สอบมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
 4. ผู้สอบควรศึกษาผ่านเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอบ
 5. ผู้สอบควรจดจำตำแหน่งของแต่ละเมนู เพื่อช่วยลดเวลาในการทำข้อสอบ

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ราคา 1,800 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง ต่อ 1 วิชา

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Register Now