• Digital Literacy

  การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
  สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
  ด้วย IC3 Digital literacy Certification
  สนับสนุนโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • Digital Literacy

  การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
  สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
  ด้วย IC3 Digital literacy Certification
  สนับสนุนโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • Digital Literacy

  การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
  สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
  ด้วย IC3 Digital literacy Certification
  สนับสนุนโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ที่มาและความสำคัญ

ABOUT DIGITAL LITERRACY

          ตามที่ รัฐบาลได้วางแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ และมาตรการทั้งด้านเศรษฐกิจ กฎหมายและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ชาติ แต่ทุกอย่างจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จ เช่น การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เศรษฐกิจ 4.0 และประเทศไทย 4.0 ได้ หากไม่เริ่มจากการพัฒนาคนให้พร้อมรับความท้าทายในหลายมิติและสามารถสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน โดยระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
          บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้รับมอบหมายจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินการจัดประเมินสมรรถนะด้าน Digital Literacy ด้วยเครื่องมือระดับมาตรฐานสากลโดยการใช้ชุดข้อสอบ IC3 Digital Literacy Certification ในโมดูล Computing Fundamental และโมดูล Key Application ให้กับข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากล สร้างความรู้และทักษะด้าน Digital Literacy เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายก้าวเข้าสู่ THAILAND 4.0 อย่างมีคุณภาพต่อไป

ความสำคัญของการมีสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

 • เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ THAILAND 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
 • เพิ่มสมรรถนะในอาชีพที่มีผลให้บุคคลนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ได้ในทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อพัฒนากำลังแรงงานของประเทศในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่ THAILAND 4.0มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

สมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลของบุคคลภายใต้โครงการฯ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานเพื่อความปลอดภัย โดยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัล การใช้งานอุปกรณ์ไอทีและติดต่อสื่อสารบนสื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งรู้จักและเข้าใช้บริการพื้นฐานและทำธุรกรรมออนไลน์ขั้นต้นได้

กลุ่มที่ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ และการใช้โปรแกรมนำเสนอโดยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน

การรับรองระดับมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล

ระดับที่ 1 การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะความสามารถ ด้านการใช้ดิจิทัล ที่มีทักษะขั้นพื้นฐาน โดยผู้เข้ารับการทดสอบได้ผ่านการทดสอบตามที่กำหนดในกลุ่มที่ 1

ระดับที่ 2 การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลที่มีทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน โดยผู้เข้ารับการทดสอบได้ผ่านการทดสอบตามที่กำหนดในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2

การทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล

กลุ่มที่  1  ผู้เข้ารับการทดสอบต้องผ่านการทดสอบ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 • การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานฮาร์ดแวร์ งานระบบปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล การสำรองข้อมูล การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง
 • การใช้งานเว็บบราวเซอร์สืบค้นข้อมูล การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานปฏิทิน การใช้งานสื่อสังคม การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร และการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • การใช้บัญชีรายชื่อบุคคล การป้องกันภัยคุกคาม การป้องกันมัลแวร์ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

กลุ่มที่ 2 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องผ่านการทดสอบ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 • การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการจัดการงานเอกสารการจัดรูปแบบข้อความ การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร การจัดรูปแบบเอกสารและการพิมพ์เอกสาร รวมทั้งการตรวจทานงานเอกสาร
 • การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ การจัดการตารางคำนวณ การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน การพิมพ์แผ่นงานการใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณการแทรกวัตถุลงบนแผ่นงานรวมทั้งการป้องกันแผ่นงาน
 • การใช้งานโปรแกรมงานนำเสนอการจัดการงานนำเสนอ การใช้งานข้อความบนสไลด์ การแทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ การกำหนดการเคลื่อนไหวกรอบสมรรถนะผู้ใช้ดิจิทัล

(DLCF : Digital Literacy Competency Framework)