เรียนรู้การสร้าง Data Visualization ด้วย Looker Studio

Business & Office Program

หลักสูตร เรียนรู้การสร้าง Data Visualization ด้วย Looker Studio

Data Visualization คือ การนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เรามีอยู่มาแสดงในรูปแบบของรายงานที่เป็นแผนภูมิ หรือแผนภาพ ที่จะทำให้เห็นข้อมูลทั้งหมดได้ภายในหน้าเดียว และข้อมูลนั้นจะมีการอัปเดตอัตโนมัติ ซึ่งธุรกิจหรือองค์กรสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

อบรม 2 วัน | 9.00 น. - 16.00 น.

ระดับ Basic

ระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน


ราคา

6,900 บาท

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

17-18 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้

เนื้อหาการอบรม

 • แนะนำ Looker Studio
  • หลักการทำงานของ Looker Studio
  • ประโยชน์ของการใช้งาน Looker Studio
  • สร้างบัญชี
 • การจัดเตรียมข้อมูล
  • การจัดการข้อมูล เพื่อนำมาสร้างเป็น Data Visualization
  • การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล
  • การนำเข้าข้อมูลจาก Excel
  • การแก้ไขฟิลด์ และการเพิ่มฟิลด์ในการคำนวน
 • การใช้งาน Looker Studio
  • การสร้าง Report
  • การสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันที่
  • การสร้างตาราง และการจัดการตาราง
  • การสร้างตารางสรุป
  • การสร้างแผนภูมิชนิดต่าง ๆ
  • สร้าง Charts ชนิดอื่น ๆ จาก Community source
 • การเพิ่มการควบคุม
  • การควบคุมช่วงวันที่
  • การควบคุมด้วยตัวกรอง
  • การควบคุมข้อมูล
 • การเผยแพร่งาน
  • การแชร์ไฟล์
  • การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานของทีม
  • การจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
 • การปรับแต่งรายงานให้ตรงความต้องการ
Download Course Outline

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

17-18 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้