Business & Office Program

หลักสูตร Powerful Excel 365

Microsoft Excel 365 เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้คานวณ เป็นโปรแกรมในตระกูล Microsoft 365 รุ่นล่าสุดที่พัฒนาและปล่อยออกมาให้ผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการ พร้อมกับฟีเจอร์คาสั่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รองรับการทางานร่วมกันบนระบบคลาวด์ มีหลากหลายคาสั่งที่น่าสนใจ อาทิ 3D Models แผนภูมิแบบ Funnel แบบ 2D Map หรือฟังก์ชัน TEXTJOIN ฟังก์ชัน CONCAT ฟังก์ชัน IFS และฟังก์ชัน XLOOKUP เป็นต้น มีคุณสมบัติโดดเด่นในการใช้งานออนไลน์และออฟไลน์ คือ สามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวเลขเอาไว้ได้ในจานวนมาก และสามารถคานวณเพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการ มีการใช้สูตรคานวณเพื่อนาข้อมูลทั้งหมดที่มีในจานวนหลาย ๆ จานวน เพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการ โดยมีหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้งาน ที่สามารถแชร์การทางานร่วมกันกันผู้ใช้อื่นหรือทีมงานขององค์กรได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

อบรม 2 วัน | 9.00 น. - 16.00 น.

ระดับ Basic

ระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน

ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Excel

ราคา

7,900 บาท

เนื้อหาการอบรม

 • ความสามารถที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ เช่น การใช้งานคาสั่ง 3D Models 3D Map และฟังก์ชันใหม่ TEXTJOIN IFS MAXA เป็นต้น
 • ทางานกับข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย Flash Fill และ Go To Special
 • จัดรูปแบบเซลล์และข้อมูลขั้นเทพอย่างมีสไตล์ด้วยการใช้ฟังก์ชันในการทางานร่วมกับการจัดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไข
 • การประยุกต์ใช้งานหลายฟังก์ชันเข้าร่วมกัน กับฟังก์ชันที่น่าสนใจใหม่ ๆ เช่น ฟังก์ชัน XLOOKUP FILTER UNIQUE และ SORT
 • เข้าใจข้อผิดพลาดจากการคานวณ และการตรวจสอบเพื่อแก้ไขด้วย Formula Auditing
 • เรียนรู้การทางานกับ Automate ใน Excel
 • จัดการหน้ากระดาษเพื่อจัดการงานพิมพ์ เช่น การวางแนว จัดให้สัดส่วนที่พอดี กาหนดพื้นที่การพิมพ์ และพิมพ์ซ้าแถวด้านบน
 • จัดการฐานข้อมูล เช่น จัดเรียงหรือกรองข้อมูลแบบมีเงื่อนไขขั้นสูงที่กาหนดเอง แยกข้อมูลเป็นหลายคอลัมน์ รวมข้อมูลด้วยฟังก์ชัน ให้เป็นคอลัมน์เดียว ลบรายการข้อมูลที่ซ้าซ้อน และตั้งกฎเกณฑ์การรับข้อมูล
 • การใช้งานเวิร์กบุ๊กร่วมกันกับผู้ใช้อื่นหรือทีมงาน
 • สรุปข้อมูลด้วย Pivot Table และ Pivot Chart
 • บันทึกชุดคาสั่งด้วยแมโคร แก้ไขแมโคร และตั้งค่าความปลอดภัยเมื่อมีการใช้งานแมโคร
Download Course Outline