PowerPoint Extreme 2021

Business & Office Program

หลักสูตร PowerPoint Extreme 2021

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2021 เป็นโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งอยู่ในชุด Microsoft Office Version 2021 เหมาะสำหรับการทำงานในด้านการสร้างงานนำเสนอ เพื่อให้สื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความน่าสนใจของงานนำเสนอ และยังสามารถจัดรูปแบบพิเศษให้ข้อความในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการเน้นข้อความที่มีในเวอร์ชันนี้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถเรื่องของการแทรกรูปภาพจาก Screenshot รูปร่างอัตโนมัติ ไอคอน และรวมถึงแผนภูมิที่มีรูปแบบมากกว่าในเวอร์ชันเดิม

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

อบรม 2 วัน | 9.00 น. - 16.00 น.

ระดับ Basic

ระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน

ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft PowerPoint

ราคา

7,500 บาท

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

6-7 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้

เนื้อหาการอบรม

 • หลักการออกแบบงานกราฟิก
  • การเลือกใช้สีในงานกราฟิก
  • การเลือกใช้และการจัดวางตัวอักษร
  • กฎสามส่วน (Rule of Thirds) ในการจัดวางรูปภาพให้สวยงาม
 • เริ่มต้นใช้งาน PowerPoint 2021
  • ส่วนประกอบของ PowerPoint 2021
  • สร้างพรีเซนเตชันใหม่จาก Template
  • การทำงานกับสไลด์
 • การทำงานกับตัวหนังสือ
  • การพิมพ์ข้อความ
  • การใช้งานอักษรศิลป์
  • การปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดและการเยื้อง
  • การแบ่งคอลัมน์ของข้อความ
 • การทำงานกับต้นแบบสไลด์
 • การทำงานกับวัตถุ
  • การจัดการรูปร่างอัตโนมัติ
  • การทำงานกับ SmartArt
  • การทำงานกับแผนภูมิ
  • การทำงานกับตาราง
  • การทำงานกับรูปภาพ
 • การทำงานกับมัลติมีเดีย
 • การทำงานกับการเชื่อมโยงหลายมิติ
 • การทำงานกับ Animation
 • การทำงานกับการเปลี่ยสไลด์
 • การตั้งค่าการนำเสนอ

ตารางอบรม

Onsite Online Hybrid Confirm

6-7 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนรอบนี้