One Step Synchronize by Power Platform

Business & Office Program

หลักสูตร One Step Synchronize by Power Platform

Microsoft Power Platform เป็นชุดโปรแกรมจาก Microsoft ที่มีเครื่องมือช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานร่วมกัน โดยมี Power Automate ทำให้กระบวนการทางธุรกิจขั้นพื้นฐานเป็นแบบอัตโนมัติ Power BI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ Power Apps ช่วยสร้างแอปอย่างง่ายในการทำหน้าที่เฉพาะอย่าง รวมไปถึงการสร้าง Chatbot เพื่อให้การติดต่อทางธุรกิจทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้จะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเดิม ๆ ด้วย Power Platform (Power BI, Power Automate, Power Apps) ที่จะทำให้ทุกคนเข้าสู่ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ย่นระยะเวลา และเพิ่มความสามารถทางด้านการสื่อสารร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างแอปรับข้อมูลกับทีมงาน สร้างแบบฟอร์มสอบถาม เก็บข้อมูล และนำเสนอรายงานที่เข้าถึงได้บนมือถือส่งเสริมให้การทำภารกิจหรือกระบวนงานของธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีระบบและอยู่ในรูปแบบอัตโนมัติซึ่งทำให้มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับเป้าประสงค์ด้านการพัฒนาขององค์กรดิจิทัลอย่างแท้จริง

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

อบรม 2 วัน | 9.00 น. - 16.00 น.

ระดับ Intermediate

ระดับความรู้ขั้นปานกลาง

ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900)

ราคา

6,900 บาท

เนื้อหาการอบรม

 • แนะนำ Microsoft Power Platform
  • แนะนำแอปหลักของ Power Platform ได้แก่ Power Apps, Power Automate, Power BI และ Power Virtual Agents
 • สร้างแบบฟอร์มเก็บแบบสอบถามด้วย Forms
  • เริ่มสร้างแบบสอบถามด้วย Forms
  • ใช้เครื่องมือสร้างแบบสอบถามชนิดต่าง ๆ อาทิ แบบตัวเลือก ข้อความ ให้คะแนน Rating จัดอันดับ วัดระดับความพึงพอใจ หรือการแบ่งส่วนแบบสอบถาม เป็นต้น
  • ปรับแต่งแบบสอบถาม
  • ตัวอย่างฟอร์มบนมุมมองของ Computer หรือ Mobile
  • ดูผลแบบสอบถาม
   • สรุปการประเมินจากการกรอกฟอร์ม
   • ส่งออกข้อมูลการตอบแบบสอบถามเป็นไฟล์ Excel (.xlsx)
  • การตั้งค่าแบบสอบถาม เช่น การให้สิทธิ์การตอบ เปิด ปิด แบบฟอร์ม กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดการตอบแบบสอบถาม
 • สร้างตารางเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลใน SharePoint
  • แนะนำหน้าจอ SharePoint
  • การสร้างตารางจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อเตรียมสร้างแอป
 • จัดทำรายงาน Dashboard ด้วย Power BI
 • ความสามารถของ Power BI
  • ส่วนประกอบทั่วไปของ Power BI
  • การเชื่อมต่อและใช้ข้อมูล
   • รวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล
   • ทำความสะอาดข้อมูล และแปลงข้อมูล
   • ใช้ฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ
  • สร้างแดชบอร์ดด้วย Power BI
   • ออกแบบแดชบอร์ด
   • ออกแบบเค้าโครงข้อมูล และปรับแต่ง
   • เผยแพร่รายงานและแดชบอร์ด
 • ความสามารถของ Power Automate
  • ส่วนประกอบทั่วไปของ Power Automate
   • ฟลว์ชนิดต่าง ๆ
   • การทำงานกับตัวเชื่อมต่อ (Connectors)
   • รูปแบบการวนซ้ำและเงื่อนไข เช่น การใช้ Switch, do until
   • นิพจน์ (Expressions)
   • การอนุมัติ (Approvals)
  • สร้างโฟลว์การทำงานอย่างง่าย
   • สร้างโฟลว์โดยใช้เทมเพลตแบบ ปุ่ม (Button) แบบอัตโนมัติ (Automated) หรือ แบบตามกำหนดการ (Schedule Flow)
   • ปรับแต่งโฟลว์
   • ใช้ตัวควบคุมโฟลว์เพื่อดําเนินการกับข้อมูล
   • เรียกใช้โฟลว์
 • สร้างแอป รับข้อมูล และแสดงรายงานด้วย Power Apps
 • ความสามารถของ Power Apps
  • ส่วนประกอบทั่วไปของ Power Apps
  • ตัวอย่างแอปรูปแบบต่าง ๆ
  • การสร้างแอปพื้นที่ทำงาน (Canvas app)
   • แหล่งข้อมูล และการเชื่อมต่อ
   • การใช้ตัวควบคุม (Controls) ออกแบบประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ (UX)
   • ปรับแต่งแอป
   • ทดสอบการทำงาน
   • เผยแพร่ และแชร์แอป
Download Course Outline