Ultimate Excel 2021

Business & Office Program

หลักสูตร Ultimate Excel 2021

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีต ที่ทำงานทางด้านตารางคำนวณสำหรับการสร้างเอกสารในลักษณะที่ต้องการนำข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ และจัดรูปแบบ รวมไปถึงการนำข้อมูลจากเอกสารที่สร้างขึ้นไปทำการคำนวณ หรือ นำไปสร้างเป็น Chart เพื่อนำเสนอข้อมูล รวมถึงการบริหาร และจัดการข้อมูลในลักษณะที่มีปริมาณมากได้ รวมทั้งการออกรายงานในรูปแบบงานด้านการเงิน (Financial) งานด้านงบประมาณ (Budgeting) และงานด้านสถิติ (Statistic) เป็นต้น ปัจจุบัน Excel ไม่เพียงแต่ช่วยจัดทำตารางข้อมูล หรือการคำนวณเท่านั้น ยังสามารถนำมาจัดทำตารางสรุปผลเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจในรูปของ Dashboard ได้อีกด้วยMicrosoft Excel 2021 รุ่นล่าสุดที่พัฒนาและปล่อยให้ผู้ใช้งานได้เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการ มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เช่น คำสั่ง 3D Models แผนภูมิแบบ Funnel แบบ 2D Map หรือฟังก์ชัน TEXTJOIN ฟังก์ชัน CONCAT และฟังก์ชัน IFS เป็นต้น

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จะตอบสนองให้ทุกท่านได้มีความรู้พื้นฐาน ทักษะ และขีดความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2021 ในขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อให้งานที่ปฏิบัติอยู่มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดพัฒนางานของตนเองต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

อบรม 2 วัน | 9.00 น. - 16.00 น.

ระดับ Basic

ระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน

ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Excel

ราคา

7,500 บาท

เนื้อหาการอบรม

 • แนะนำ Microsoft Excel 2021
  • แนะนำผลิตภัณฑ์ Microsoft Excel 2021
  • ความต้องการพื้นฐานของระบบ
  • การลงทะเบียนเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Excel
  • การใช้งาน Interface ใหม่
  • การตั้งค่า Theme ของโปรแกรม
 • แนะนำความสามารถใหม่ของ Microsoft Excel 2021
  • ฟังก์ชันใหม่ XLOOKUP ค้นหาข้อมูลทีละแถวในตาราง หรือช่วงข้อมูล ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
  • ฟังก์ชันใหม่ LET กำหนดชื่อให้กับผลลัพธ์การคำนวณร่วมกับฟังก์ชันอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น
  • ฟังก์ชันใหม่ XMATCH ค้นหารายการที่ระบุในอาร์เรย์ แล้วส่งกลับตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการ
  • กลุ่มฟังก์ชันใหม่ของอาร์เรย์แบบไดนามิก โดยมีฟังก์ชันแสดงข้อมูล การจัดการข้อมูล ได้แก่ FILTER, SORT, SORTBY, UNIQUE, SEQUENCE และ RANDARRAY
  • ฟีเจอร์คำสั่งการยกเลิกการซ่อนแผ่นงานได้หลาย ๆ แผ่นงานในเวลาเดียวกัน (Unhide)
  • ฟีเจอร์สรุปข้อมูลต่าง ๆ ใน Worksheet หรือ Workbook ด้วย Workbook Statistics
  • การใช้งาน Visual Refresh ด้วยปุ่มคำสั่ง Start และ Refresh ที่แถบด้านบน เพื่อแสดงข้อมูลล่าสุด
  • การใช้งาน Stock Media อัพเดตรูปภาพ ไอคอน และกราฟฟิกต่าง ๆ เพื่อการดาวน์โหลดใช้ในเอกสาร
 • เติมข้อมูลในช่องเซลล์ตามข้อมูลที่มีอยู่
  • เติมเซลล์โดยใช้ Flash Fill
  • เติมเซลล์โดยใช้ การเติมชุดข้อมูลขั้นสูง
 • จัดรูปแบบ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • สร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง (Custom Number Formats)
  • กำหนดค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data validation)
  • จัดกลุ่มข้อมูล และยกเลิกการจัดกลุ่มข้อมูล
  • คำนวณข้อมูลโดยใช้ subtotals และ totals
  • การเอารายการที่ซ้ำกันออก (Remove Duplicate)
 • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขขั้นสูง และการกรอง
  • สร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแบบกำหนดเอง
  • สร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้สูตร
  • จัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 • การจัดการเวิร์คบุ๊ก
  • คัดลอกแมโครระหว่างเวิร์กบุ๊ก
  • อ้างอิงข้อมูลที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่น
  • เปิดใช้งานแมโครในเวิร์กบุ๊ก
  • จัดการเวอร์ชันเวิร์กบุ๊ก
 • เตรียมเวิร์กบุ๊กสำหรับการทำงานร่วมกัน
  • จำกัดการแก้ไข
  • ป้องกันแผ่นงาน และช่วงของเซลล์
  • ป้องกันโครงสร้างสมุดงาน
  • กำหนดค่าตัวเลือกการคำนวณสูตร
  • จัดการความคิดเห็น
 • การดำเนินการทางตรรกะในสูตรคำนวณ
  • ดำเนินการทางตรรกะโดยใช้ฟังก์ชันที่ซับซ้อน เช่น AND, OR และ NOT IF, IFS และ SWITCH SUMIF และ SUMIFS AVERAGEIF และ AVERAGEIFS COUNTIF และ COUNTIFS MAXIFS และ MINIFS
 • การค้นหาข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน
  • ค้นหาข้อมูลโดยการใช้ VLOOKUP และ HLOOKUP ร่วมกับ MATCH และ INDEX
 • การใช้งานฟังก์ชันวันที่และเวลาขั้นสูง
  • อ้างอิงวันที่ และเวลาโดยใช้ฟังก์ชัน NOW และ TODAY
  • คำนวณวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน WEEKDAY และ WORKDAY
 • การแก้ไขปัญหาสูตร
  • การติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง และติดตามเซลล์ปลายทาง
  • ตรวจสอบเซลล์ และสูตรโดยใช้หน้าต่างการตรวจสอบเซลล์
  • ตรวจสอบสูตรโดยใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาด
  • การประเมินสูตร
 • สร้างและจัดการแผนภูมิขั้นสูง
  • สร้างและจัดการแผนภูมิแบบสองแกน
  • สร้างและจัดการแผนภูมิ Box & Whisker, Combo, Funnel, Histogram, Map, Sunburst และ Waterfall
 • สร้าง และจัดการ Pivot Tables
  • สร้าง Pivot Tables
  • จัดการฟิลด์ข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ
  • สร้าง Slicer สำหรับกรองข้อมูล และการสร้างกำหนดรูปแบบด้วยตัวเอง
  • จัดกลุ่มข้อมูล
  • เพิ่มฟิลด์การคำนวณ
 • จัดรูปแบบข้อมูลสร้าง และจัดการ Pivot Charts
  • สร้าง PivotChart
  • จัดการตัวเลือกใน Pivot Chart ที่มีอยู่
  • ใช้ Styles กับ Pivot Chart และดูรายละเอียดแนวลึกใน Pivot Chart
 • ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Dashboard
  • สร้างตารางสรุปข้อมูลอัตโนมัติ และแผนภูมิสรุปข้อมูล
  • กำหนดตัวกรองรูปแบบต่าง ๆ
  • สร้างปุ่มดำเนินการด้วย Macro Button
  • เพิ่มสูตรการคำนวณ
  • กำหนดค่าอัปเดตอัตโนมัติกรณีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  • เทคนิคการปรับแต่งต่าง ๆ
Download Course Outline